SVA/J/4620-195/2018 Remont budynku garażowego nr 296 w ramach zadania 01595 Zegrze.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430956)

Client
Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
02-004 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 3A 3
Phone
22 101 21 00 do 03
Fax
22 101 21 04
www
www.sinevia.pl
E-Mail
jacek.klimek@zrbwam.pl
Created
2018-12-06

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 3A 3 02-004 Warszawa mazowieckie tel. 22 101 21 00 do 03 fax. 22 101 21 04 REGON 14298987700000 www.sinevia.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: SVA/J/4620-195/2018 Remont budynku garażowego nr 296 w ramach zadania 01595 Zegrze.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku garażowego nr 296 w ramach zadania 01595 Zegrze. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie : - remont dachu - remont pomieszczeń wewnętrznych - remont elewacji - demontaż bram wjazdowych - wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej, zewnętrznej, instalacji odgromowej i uziemiającej i oświetlenia; Na wszystkie dostarczone materiały, urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu (najpóźniej w dniu końcowego odbioru robót budowlanych) informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty). Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ (przedmiary robót są wiążące), na podstawie ww. dokumentów należy sporządzić kosztorys ofertowy szczegółowy i złożyć go jako załącznik do oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information