Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkanych na terenie Gminy Alwernia”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430955)

Client
Gmina Alwernia
State
małopolskie
Address
32-566 Alwernia, Z. Gęsikowskiego 7
Phone
12 283 11 15,
Fax
12 283 17 92
www
www.alwernia.pl
E-Mail
rlagan@alwernia.pl,
Created
2018-12-06

Gmina Alwernia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Alwernia Z. Gęsikowskiego 7 32-566 Alwernia małopolskie tel. 12 283 11 15, fax. 12 283 17 92 REGON 351555967 www.alwernia.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkanych na terenie Gminy Alwernia”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Alwernia. 1) Przedmiot zamówienia obejmuje następujące rodzaje odpadów: Lp. Kod odpadu Rodzaje odpadów 1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3 15 01 03 Opakowania z drewna 4 15 01 04 Opakowania z metali 5 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 6 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 7 15 01 07 Opakowania ze szkła 8 15 01 09 Opakowania z tekstyliów 9 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 10 16 01 03 Zużyte opony 11 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC 12 16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 13 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 14 16 06 03* Baterie zawierające rtęć 15 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 16 20 01 01 Papier i tektura 17 20 01 02 Szkło 18 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 19 20 01 10 Odzież 20 20 01 11 Tekstylia 21 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 22 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 23 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 24 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 25 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 26 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 27 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 28 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 29 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5) 30 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 31 20 01 39 Tworzywa sztuczne 32 20 01 40 Metale 33 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 34 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 35 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 36 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 37 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji, 38 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) dostarczenie kontenerów do segregacji odpadów komunalnych w zabudowie wielolokalowej, wg. poniższych danych: - kontener koloru niebieskiego ( papier, tektura) – ok. 21 szt. o pojemności 1,1 m3 - kontener koloru zielonego ( szkło, opakowania szklane) – ok. 18 szt. o pojemności 1,1 m3 - kontener koloru żółtego (tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe) – ok. 32 szt. o pojemności 1,1 m3 - kontener koloru brązowego (odpady ulegające biodegradacji) – ok. 17 szt. o pojemności 1,1 m3 - kontener koloru czarnego (zmieszane odpady komunalne) – ok. 29 szt. o pojemności 1,1 m3 oraz 7 szt. o pojemności 0,24 m3 Pojemniki na odpady segregowane stanowią własność Wykonawcy 2)dostarczenie worków oraz pojemników na odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej, wg poniższych danych: - worki koloru niebieskiego – papier, tektura - worki koloru zielonego – szkło, opakowania szklane, -worki koloru żółtego – tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe, - worki koloru brązowego – odpady ulegające biodegradacji. Szacuje się, że w trakcie realizacji umowy Wykonawca może być zobowiązany dostarczyć ok. 92 700 sztuk worków o pojemności 120 l. Przewidywana liczba i pojemność pojemników w zabudowie jednorodzinnej: - ok.3200 szt. – 0,12 m3 – 0,14 m3 - ok. 80 szt. – 0,24 m3 Pojemniki na odpady segregowane stanowią własność Wykonawcy. 3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odbierał odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jeden raz w trakcie terminu świadczonej usługi. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie przez Wykonawcę harmonogramu odbioru odpadów oraz przekazanie harmonogramu dla każdej nieruchomości, po wcześniejszej jego akceptacji przez Zamawiającego, w terminie ustalonym z Zamawiającym. Każda nieruchomość powinna otrzymać jeden egzemplarz harmonogramu w wersji papierowej (wydruk czarno-biały). 4. Pozostałe szczegóły i wymagania dotyczące świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Alwernia zostały opisane w załączniku nr 8- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę poprzez wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. W zależności od wyboru wy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information