Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stoczek

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430954)

Client
Gmina Stoczek
State
mazowieckie
Address
07-104 Stoczek, ul. Kosowska 5 5
Phone
25 691 90 20
Fax
25 691 90 25
E-Mail
zpi@stoczek.net.pl
Created
2018-12-06

Gmina Stoczek

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stoczek ul. Kosowska 5 5 07-104 Stoczek mazowieckie tel. 25 691 90 20 fax. 25 691 90 25 REGON 71158214400000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stoczek

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Stoczek, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) utworzonego na terenie Gminy Stoczek, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 wraz z załącznikami i uchwałami zmieniającymi Sejmiku oraz przepisami Uchwały nr XII/72/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoczek oraz zmienioną uchwałą nr XXIX/213/2017 Rady Gminy Stoczek z dnia 16 października 2017r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoczek. Przedmiot zamówienia obejmuje również wyposażenie mieszkańców w pojemniki (tj. worki, kontenery i pojemniki) do gromadzenia odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dot. wadium zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information