Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430953)

Client
Gmina Pelplin
State
pomorskie
Address
83-130 Pelplin, plac Grunwaldzki 4 4
Phone
58 536 12 61
Fax
536 14 64
E-Mail
inwestycje@pelplin.pl
Created
2018-12-06

Gmina Pelplin

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Pelplin plac Grunwaldzki 4 4 83-130 Pelplin pomorskie tel. 58 536 12 61 fax. 536 14 64 REGON 19167533300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowe (R-9) na terenie Gminy Pelplin w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa” polegającego na zagospodarowaniu drogi rowerowej oraz rowerowych miejsc postojowych zlokalizowanych w ciągu trasy rowerowej o znaczeniu międzynarodowym – Wiślana Trasa Rowerowa (R-9), na terenie gminy Pelplin. Zakres opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji obejmuje: • budowę drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,5m długości ok. 760 m, na półce wału przeciwpowodziowego, na działce nr 238 obr. Międzyłęż, wraz z montażem elementów małej architektury i wykonanie oznakowania drogi rowerowej na tym odcinku; • wykonaniu rowerowego miejsca postojowego w miejscowości Międzyłęż, dz. nr 104/11, wyposażonego w niezbędną infrastrukturę rowerową oraz elementy małej architektury; • wykonaniu rowerowego miejsca postojowego w miejscowości Małe Walichnowy, dz. nr 83/1, wyposażonego w niezbędną infrastrukturę rowerową oraz elementy małej architektury; • budowę węzła sanitarnego, składającego się z dwóch toalet oraz prysznica na działce nr 81/3, obr. Małe Walichnowy; • budowę przyłącza wodno-kanalizacyjnego i elektroenergetycznego na działce nr 81/3, obr. Małe Walichnowy • wykonanie oświetlenia miejsc postojowych oraz elementów doświetlających lub odznaczających trasy rowerową; • wykonanie oznakowania trasy rowerowej na całym odcinku przebiegającym przez Gminę Pelplin. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w programie funkcjonalno – użytkowym (wraz z załącznikiem graficznym) stanowiącym załącznik Nr 9 do SIWZ. Infrastruktura powstała w ramach inwestycji ma być wykonana jednolicie ze standardami przyjętymi dla Pomorskich Tras Rowerowych oraz zgodnie ze standardami technicznymi ujętymi w opracowaniach: „Rekomendacje dotyczące technologii budowy tras rowerowych po wałach wiślanych” (załącznik nr 10 do SIWZ), „Pomorskie Trasy Rowerowe – koncepcja oznakowania trasy R-10 i Wiślanej Trasy Rowerowej (R-9)” (załącznik nr 11 do SIWZ), „Pomorskie Trasy Rowerowe – koncepcja zagospodarowania miejsc postojowych” (załącznik nr 12 do SIWZ) oraz „Katalog rozwiązań modułowej infrastruktury rowerowej” (załącznik nr 13 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie nie ujęte w programie funkcjonalno – użytkowym prace, które są niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektów będących przedmiotem zamówienia oraz wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Inwestycja realizowana w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) w województwie pomorskim” realizowanego przez Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje Faza I - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej uzgodnionej z Zamawiającym oraz uzyskanie wszystkich koniecznych decyzji oraz uzgodnień, obejmujących: • budowę drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,5m długości ok. 760 m, na półce wału przeciwpowodziowego, na działce nr 238 obr. Międzyłęż, wraz z montażem elementów małej architektury (ławka) i wykonanie oznakowania drogi rowerowej na tym odcinku; • wykonanie rowerowego miejsca postojowego w miejscowości Międzyłęż, dz. nr 104/11, w tym urządzeniu nawierzchni z luźnego kruszywa (np. otoczaki), nawierzchni trawiastej nieutwardzonej oraz nawierzchni z drewnianych desek na legarach; montażu elementów małej architektury, tj. wiata, ławostół, ławka, 7 stojaków rowerowych, przybornik rowerowy, kosz na śmieci, tablicy informacyjno - promocyjnej; • wykonanie rowerowego miejsca postojowego w miejscowości Małe Walichnowy, dz. nr 83/1, w tym urządzeniu nawierzchni z granitowej kostki brukowej, nawierzchni z luźnego kruszywa (np. otoczaki), nawierzchni trawiastej nieutwardzonej oraz nawierzchni z drewnianych desek na legarach; montażu elementów małej architektury, tj. 5 wiat, 7 ławostołów, 1 ławka pojedyńcza, 26 stojaków rowerowych, przybornika rowerowego, 6 koszy na śmieci, 3 tablic informacyjno - promocyjnych; • budowę węzła sanitarnego, składającego się z dwóch toalet oraz prysznica na działce nr 81/3, obr. Małe Walichnowy; • budowę przyłącza wodno - kanalizacyjnego i elektroenergetycznego na działce nr 81/3, obr. Małe Walichnowy • wykonanie oświetlenia miejsc postojowych oraz elementów doświetlających lub odznaczających trasy rowerową; - wykonanie projektu oznakowania trasy rowerowej na całym odcinku przebiegającym przez Gminę Pelplin na podstawie opracowania „Koncepcja oznakowania tras rowerowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i „Wiślana Trasa Rowerowa” R-9” wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych opinii, uzgodnień i decyzji. Faza projektowa realizowana będzie w dwóch etapach: Etap I: opracowanie wstępnej koncepcji projektowej i przedłożenia jej do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia wstępnej koncepcji projektowej uprawniony jest do wniesienia ewentualnych uwag, które musi uwzględnić Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dobór materiałów budowlanych i technologii oraz standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych. Etap II: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonanej w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję. Na powyższe opracowanie składa się: • pozyskanie map do celów projektowych; • uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; • ewentualne uzgodnienia przebudowy sieci kolidujących z planowanym zagospodarowaniem; • uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) dla planowanej inwestycji, w tym uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń; • opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy w zakresie określonym obowiązującymi przepisami – w 6 egz., informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów) w rozbiciu na poszczególne branże; • wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości – 3 szt. – w rozbiciu na poszczególne branże; • opracowanie i zatwierdzenie organizacji ruchu zastępczego; • opracowanie i zatwierdzenie stałej organizacji ruchu; • opracowanie dokumentacji powykonawczej; • uzyskanie w imieniu zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeżeli takowe jest wymagane. W etapie II należy również opracować i zatwierdzić projekt oznakowania trasy rowerowej na całym odcinku przebiegającym przez Gminę Pelplin, na podstawie opracowania „Koncepcja oznakowania tras rowerowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i „Wiślana Trasa Rowerowa” R-9”. Projekt przedstawić do akceptacji Zamawiającego. Należy uzyskać wszystkie konieczne opinie, uzgodnienia i decyzje do projektu oznakowania. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań gruntowo – wodnych w niezbędnym zakresie. Opisując przedmiot objęty niniejszą dokumentacją należy przestrzegać zakazu wskazywania w opisie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione jego specyfiką lub nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń (np. cechy techniczne, jakościowe, itp.) a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” ze wskazaniem cech równoważności oraz zasad i metod oceny tych cech. Zamawiający udzieli wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do występowania w imieniu mocodawcy w sprawach związanych z postępowaniem dotyczącym uzgodnień, warunków technicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Zamawiający wymaga aby wykonawca sprawował nadzór autorski na etapie realizacji inwestycji. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego nieodpłatnie przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych, do wykorzystania całości lub poszczególnych elementów dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji: - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono dokumentację projektową - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, - w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego nieodpłatnie również prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań projektu oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. Zamawiający oświadcza, że część terenów, na których prowadzona będzie inwestycja nie stanowi jego własności. W związku z powyższym w ramach inwestycji konieczne będzie uzyskanie przez Wykonawcę prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami nie stanowiącymi własności Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że posiada wstępna zgodę Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku na lokalizację ścieżki rowerowe na istniejącej drodze eksploatacyjnej położonej na ławie wału rz. Wisły – Nizina Walichnowska. Faza II – ROBOTY BUDOWLANE W ramach fazy drugiej przewiduje się wykonanie całości robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową oraz dostawę i montaż urządzeń w ramach realizowanego projektu. Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeżeli takowe będzie wymagane. W ramach fazy II należy również wykonać oznakowanie całego odcinka trasy rowerowej przebiegającego prze Gminę Pelplin zgodnie z opracowanym w fazie I projektem oznakowania trasy rowerowej. W zakresie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wykonanych obiektów w tablice informacyjno – promocyjne wykonane zgodnie z załącznikiem nr 14. Wykonanie treści/grafiki do tablic leży w zakresie Zamawiającego. Treść/grafika zostanie dostarczona Wykonawcy do zainstalowania na tablicy przed terminem zakończenia robót. Koszty ewentualnego nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego oraz ewentualnych badań ratunkowych ponosi inwestor.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233162-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonego w Rozdziale 20 specyfikacji. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b)po

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information