Dostawa odczynników hematologicznych wraz z materiałem kontrolnym do analizatora K4500 dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430950)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie
State
zachodniopomorskie
Address
70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 44
Phone
914329500
Fax
914329501
Created
2018-12-06

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44 70-382 Szczecin zachodniopomorskie tel. 914329500 fax. 914329501 REGON 810733454

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa odczynników hematologicznych wraz z materiałem kontrolnym do analizatora K4500 dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Szczegółowy wykaz zapotrzebowania Zamawiającego zawiera Załącznik nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ilości wskazane w Załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Ilości te zostały podane po to, aby ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty. Zamawiający będzie dokonywał zamówień u wybranego Wykonawcy do momentu wyczerpania ogólnej wartości cenowej wynikającej z oferty Wykonawcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33696500-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 150,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wyk

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information