„Odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetworzenia i odzysku odpadów o kodzie 15 01 06 w ilości do 1500 Mg w roku 2019.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430947)

Client
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
State
zachodniopomorskie
Address
75-724 Koszalin, ul. Komunalna 5 5
Phone
94 3484444
Fax
94 3484434
www
www.pgkkoszalin.pl
E-Mail
Janusz.Kowalik@pgkkoszalin.pl
Created
2018-12-06

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Komunalna 5 5 75-724 Koszalin zachodniopomorskie tel. 94 3484444 fax. 94 3484434 REGON 33025398400000 www.pgkkoszalin.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetworzenia i odzysku odpadów o kodzie 15 01 06 w ilości do 1500 Mg w roku 2019.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie poprzez proces odzysku odpadu o kodzie 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe w ilości do 1500 Mg w roku 2019. W skład frakcji wchodzą głównie: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale oraz papier i tektura. Nie zrealizowanie powyższej ilości przedmiotu umowy w okresie jej trwania nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu ze strony Wykonawcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90514000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 zł. 2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) poręczeniach bankowych

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information