Przebudowa dachu na sali gimnastycznej I LO w Jarosławiu, ul. 3 Maja 4.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430945)

Client
Powiat Jarosławski - Zarząd Powiatu Jarosławskiego
State
podkarpackie
Address
37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17 17
Phone
016 6246200
Fax
016 6246249
www
http://starostwo.jaroslaw.pl
E-Mail
incest@powiat.jaroslaw.pl
Created
2018-12-06

Powiat Jarosławski - Zarząd Powiatu Jarosławskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Jarosławski - Zarząd Powiatu Jarosławskiego ul. Jana Pawła II 17 17 37-500 Jarosław podkarpackie tel. 016 6246200 fax. 016 6246249 REGON 65090030600000 http://starostwo.jaroslaw.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa dachu na sali gimnastycznej I LO w Jarosławiu, ul. 3 Maja 4.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) w zakresie budynku sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu przy ul. 3 Maja 4 (działka nr ewid. 2395 Jarosław obręb nr 5), polegających na przebudowie dachu na budynku sali gimnastycznej. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmują: 1) w zakresie branży budowlanej: a) demontaż warstw dachu nad boiskiem sportowym zgodnie z częścią rysunkową, b) demontaż rynien i rur spustowych odprowadzających deszczówkę z dachu wyższego nad boiskiem oraz niższego nad trybunami, c) demontaż obróbek blacharskich attyk, okapów kołnierzy, gzymsów, kominów itp., w obrębie dachu wyższego nad boiskiem oraz niższego nad trybunami, d) demontaż pokrycia z papy dachu niższego nad trybunami, e) wykonanie obróbek blacharskich attyk, kominów, gzymsów, okapów kołnierzy itp., w obrębie dachu wyższego nad boiskiem oraz niższego nad trybunami, f) wykonanie nowych warstw pokrycia dachu wyższego zgodnie z częścią rysunkową, g) wykonanie nowej warstwy wierzchniej niższej części dachu nad trybunami zgodnie z częścią rysunkową, h) wykonania docieplenie ścian attyk od strony wewnętrznej oraz zabezpieczenie ich izolacją przeciwwodną zgodnie z częścią rysunkową, i) uszczelnienie połączenia na styku ściany zewnętrznej ze stropodachem nad pomieszczeniami zaplecza, szatni, pom trenera itp. z papy zgrzewalnej, j) niezbędne roboty wykończeniowe w tym tynkowanie i malowanie attyk, montaż rynien i rur spustowych; 2) w zakresie branży instalancyjno – odgromowej (wykonanie instalacji odgromowej: prace, uziemienie, badania i pomiary instalacji odgromowej – pierwszy pomiar): a) montaż zwodów poziomych na blasze na uchwytach bezśrubowych, b) montaż masztów pionowych, c) montaż przewodów odprowadzających z drutu Fe/Zn fi 8mm, na uchwytach ściennych do tynku, d) montaż rur osłonowych dla przewodów odprowadzających, e) montaż rur osłonowych dla uziomu otokowego, f) montaż przewodów uziemiających, g) podłączenie przez złącza kontrolne przewodów odprowadzających do uziomu, h) wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, i) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3. Roboty budowlane / prace, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 1 należy prowadzić w kolejności umożliwiającej bezpieczny wywóz i składowanie materiałów oraz przy maksymalnej ostrożności. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia określa dokumentacja projektowo – techniczną składającą się z: 1) Projektu Budowlanego: „Przebudowa dachu Sali gimnastycznej I LO w Jarosławiu przy ul. 3 Maja 4 na dz. nr ew. 2395”, zwanego dalej „Projektem budowlanym”, stanowiącego Załącznik Nr 1A do SIWZ (archiwum .zip - do pobrania); 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej Załącznik Nr 1B do SIWZ. 5. W celu ułatwienia Wykonawcom sporządzenia oferty do Projektu Budowlanego stanowiącego Załącznik Nr 1A do SIWZ (archiwum .zip - do pobrania) Zamawiający dołączył w formacie .pdf Przedmiary robót z konkretnymi obmiarami poszczególnych robót, jednak zarówno zakres dołączonych Przedmiarów robót jak i obmiary nie będą mogły stanowić jedynej podstawy do sporządzenia dokładnej wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia oraz nie będą wiążące dla Zamawiającego na etapie wykonawstwa. 6. Udostępnione „Przedmiary robót” należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy mający ułatwić prawidłowe obliczenie ryczałtowej ceny oferty w sposób opisany w SIWZ. Nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe roboty (prace) objęte dokumentacją projektowo – techniczną, a nie uwzględnione w Przedmiarach robót. W przypadku różnic pomiędzy dokumentacją projektowo – techniczną a Przedmiarami robót do wyceny należy przyjąć, że przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowo – techniczną tj. Projekt Budowlany oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 7. Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych dostaw, usług lub robót budowlanych albo produktów lub wyrób, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego produktu lub wyrobu, producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ofertą równoważną jest przedmiot (produkt lub wyrób) o takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych, technicznych i jakościowych, spełniający minimalne parametry określone lub opisane przez Zamawiającego w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia za pomocą nazw własnych produktów lub wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. Zamawiający informuje, że w przypadku ewentualnego zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą indywidualnie parametry wskazanego produktu lub wyrobu określone przez jego producenta. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot (produkt lub wyrób) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry funkcjonalne, techniczne i jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dany przedmiot (produkt lub wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że jest on równoważny pod rygorem odrzucenia oferty. 8. W ramach wykonania / realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz umowy zawartej na wykonanie zamówienia, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni: 1) Kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową oraz niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 2) jeżeli będzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa kierowników robót branżowych, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 9. Wykonawca będzie zobowiązany: 1) udzielić Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia (wykonane roboty budowlane) rękojmi i gwarancji jakości na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w złożonej ofercie, liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń, który nie może być krótszy niż 36 miesięcy; 2) zagospodarować we własnym zakresie odpady powstałe w toku własnych robót oraz ponieść koszty ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji; 3) właściwie postępować z materiałami z demontażu i odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.); 4) ponieść wszelkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia / umowy, w tym wszelkie opłaty związane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziane, a wynikłe w trakcie lub w wyniku realizacji prac / robót związanych z wykonaniem zamówienia / umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 500,00 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy pięćset 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spó

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information