Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918C

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430940)

Client
Gmina Bukowiec
State
kujawsko-pomorskie
Address
86122 Bukowiec, ul. Ceynowy 14
Phone
523 309 310
Fax
523 309 312
Created
2018-12-06

Gmina Bukowiec

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Bukowiec ul. Ceynowy 14 86122 Bukowiec kujawsko-pomorskie tel. 523 309 310 fax. 523 309 312 REGON 53155900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 030918C

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: 45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 3.1 Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej drogi gminnej. Przebudowa istniejącej drogi gminnej polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego, przebudowie istniejących zjazdów, wykonaniu obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm oraz niezbędnej infrastruktury (m.in. znaków pionowych i poziomych). W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: rozbiórka elementów dróg, wykonanie robót ziemnych, oczyszczenie i remont istniejącego przepustu, wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję nawierzchni, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej z piasku, wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, ustawienie nowych stalowych barier ochronnych przy istn. przepuście, regulacja istniejących zaworów i studni, wykonanie robót wykończeniowych. 3.2 Tam, gdzie na rysunkach, w SST, Przedmiarach Robót, Kosztorysie ofertowym lub Opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ÷ 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie ze zgłoszeniem robót budowlanych i Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w/w dokumentach. 3.3 Wszelkie materiały użyteczne z rozbiórki przewidziane do ponownego wbudowania, w szczególności: destrukt asfaltowy, kostka betonowa, płytki betonowe, krawężniki betonowe, znaki drogowe stanowią własność Zamawiającego i Wykonawca przetransportuje je oraz złoży we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie. Materiały rozbiórkowe wskazane przez Zamawiającego Wykonawca ułoży na dostarczonych przez siebie paletach, które zabezpieczone zostaną przed ich dekompletacją. Pozostałe materiały należy usunąć poza teren budowy z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2018.992 z późn. zm.). 3.4Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został za pomocą kosztorysu, SST i planu orientacyjnego. Załączona dokumentacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty realizowane będą na podstawie decyzji i uzgodnień stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information