Zakup materiałow drogowych przeznaczonych na remont drogi dojazdowej wraz placem manewrowym w Zepsole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430939)

Client
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle
State
śląskie
Address
42620 Nakło, ul. Morcinka 9
Phone
0-32 381 32 22
E-Mail
dyrektor@ckrnaklo.pl
Created
2018-12-06

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle ul. Morcinka 9 42620 Nakło śląskie tel. 0-32 381 32 22 REGON 9584500000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup materiałow drogowych przeznaczonych na remont drogi dojazdowej wraz placem manewrowym w Zepsole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Opis przedmiotu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest: a) zakup n/w materiałów drogowych * Kostka betonowa prefabrykowana stylizowana szara gr. 8 cm - 4509 m² * Kostka betonowa prefabrykowana stylizowana czerwona gr. 8 cm - 663 m² * Kostka betonowa prefabrykowana stylizowana antracyt gr. 8 cm - 61 m² * Krawężnik drogowy 100x30x15 cm - 552 szt. * Krawężnik drogowy najazdowy 100x22x15 cm - 821 szt. * Obrzeże betonowe 8x30x100 cm - 3 szt. * Opornik betonowy 100x10x25 cm - 141 szt. b) nieodpłatne przechowanie materiałów drogowych w wyznaczonym magazynie Wykonawcy w okresie do 30 dni od dnia protokolarnego odbioru ilościowego i jakościowego, c) nieodpłatna dostawa materiałów drogowych (załadunek, transport i wyładunek) we wskazanym terminie i miejscu przez Zamawiającego. 2) Materiały wyszczególnione w zamówieniu, muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane oraz spełniać wymogi norm: PN-EN 1338:2005 – betonowa kostka brukowa o grubości od 6 do 10 cm, PN-EN 1340:2004 – krawężniki, obrzeża i cieki wodne, PN-EN 1339:2005 – płyty chodnikowe. Wykonawca musi przekazać dokument potwierdzający posiadanie ważnej aprobaty technicznej na oferowany (dostarczany) towar, atestu na znak bezpieczeństwa lub aktualną deklarację zgodności towaru z normami 3) Materiały: kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, oporniki winny nadawać się do bezpośredniego wbudowania, natychmiastowego zagęszczenia 4) Wyszczególnienie materiałów drogowych wraz z zapotrzebowaniem określa ust. 2 pkt 1). Wykonawca zobowiązany jest w oparciu o w/w tabelę oraz własną kalkulację kosztów podać cenę brutto (do dwóch miejsc po przecinku). Zaoferowana cena musi zawierać koszty załadunku, transportu i rozładunku europalet, jak również koszty europalet. Od Wykonawcy zależy czy rozładunku dokona dźwigiem typu HDS na samochodzie czy na czas rozładunku zapewni inny sprzęt pozwalający rozładować palety z zamawianym materiałem 5) Produkty zaoferowane w postępowaniu muszą spełniać i posiadać następujące normy: - Polską Normę PN-EN 1338:2005 – betonowa kostka brukowa o grubości od 6 do 10 cm, - Polską Normę PN-EN 1340:2004 – krawężniki, obrzeża i cieki wodne, - Polską Normę PN-EN 1339:2005 – płyty chodnikowe. 6) Koszt dostawy ponosi Wykonawca. 7) W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu zamówienia podczas odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony towar na nowy w terminie do 3 roboczych dni od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego daną usterkę lub wadę. 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres co najmniej 3 lat (słownie: trzech lat), licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru dostawy. 3. Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim. Dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem przesłanym za pośrednictwem poczty lub złożonym w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 44113000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information