Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 600.000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetowego w związku z ujętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430935)

Client
Urząd Gminy Wieniawa
State
mazowieckie
Address
26432 Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88
Phone
486 730 001
Fax
486 730 244
Created
2018-12-06

Urząd Gminy Wieniawa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Wieniawa ul. Kochanowskiego 88 26432 Wieniawa mazowieckie tel. 486 730 001 fax. 486 730 244 REGON 54738800000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 600.000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetowego w związku z ujętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiotem zamówienia publicznego jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 600.000,00 PLN o następującej charakterystyce: a) przeznaczenie kredytu: pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:  „Budowa drogi gminnej w m. Kochanów Wieniawski o dł. 748 mb dz. nr ewid. 90 i 151- wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”  „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wieniawa- ul. Kasztanowa w m. Wieniawa o dł. 809m; w m. Skrzynno o dł. 475m; ul. Spokojna w m. Jabłonica o dł. 464m; Ryków- Pogroszyn o dł. 999m; Skrzynno- Komorów o dł. 990m; w m. Żuków o dł. 995m”. b) kwota kredytu: 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy 00/100 złotych); c) rodzaj kredytu: długoterminowy; d) okres kredytowania: od dnia uruchomienia do dn. 30.11.2033 r. e) planowane termin uruchomienia kredytu: do 31.12.2018 r. – 600.000,00 zł pokrycie deficytu budżetowego w związku z ujętymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi; f) uruchomienie kredytu w transzach nastąpi na wniosek Zamawiającego; g) spłata kapitału kredytu w złotych polskich następować będzie w rocznych ratach zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej: Lp. Data spłaty raty kredytu Wysokość raty – część kapitałowa 1 29-11-2019 40.000,00 2 30-11-2020 40.000,00 3 30-11-2021 40.000,00 4 30-11-2022 40.000,00 5 30-11-2023 40.000,00 6 29-11-2024 40.000,00 7 28-11-2025 40.000,00 8 30-11-2026 40.000,00 9 30-11-2027 40.000,00 10 30-11-2028 40.000,00 11 30-11-2029 40.000,00 12 29-11-2030 40.000,00 13 28-11-2031 40.000,00 14 30-11-2032 40.000,00 15 30-11-2033 40.000,00 Razem 600.000,00 h) odsetki naliczone są w ratach miesięcznych, liczone od faktycznie wykorzystanych środków, płatne w/g not księgowych przesyłanych kredytobiorcy przez kredytodawcę; i) jeżeli termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada na ostatni dzień roboczy przed terminem płatności; j) oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku – kredytodawcy; k) dla celów porównawczych należy przyjąć marżę WIBOR 3M. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert Zamawiający wskazuje do obliczeń wysokość stopy WIBOR 3M. l) w przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą od faktycznie uruchomionej kwoty, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów); m) odsetki są naliczane od rzeczywistego salda zadłużenia kredytowego, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, a rok przestępny 366 dni. n) zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. o) wymaga się, aby wykonawca złożył w druku oferty oświadczenie, że nie będą naliczane koszty z tytułu:  prowizji przygotowawczej,  prowizji za sporządzenie aneksów,  prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu,  prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66113000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information