Utrzymanie, konserwacja i mycie wiat przystankowych na terenie miasta Zabrze w roku 2019

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430934)

Client
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
State
śląskie
Address
41-800 Zabrze, ul. Piastowska 11 11
Phone
32 277 68 00
Fax
32 277 68 01
www
http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/487/95?o=tp1&e=s|95
E-Mail
sekretariat@mzdii.zabrze.pl
Created
2018-12-06

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej ul. Piastowska 11 11 41-800 Zabrze śląskie tel. 32 277 68 00 fax. 32 277 68 01 REGON 24278353000000 http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/487/95?o=tp1&e=s|95

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utrzymanie, konserwacja i mycie wiat przystankowych na terenie miasta Zabrze w roku 2019

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są prace związane z utrzymaniem, konserwacją i myciem wiat przystankowych na terenie miasta Zabrze. Szczegółowy opis zamówienia zawiera: • Część III SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, • Część IV SIWZ - wzór umowy, • Wykaz wiat, • Wykaz ławek wolnostojących typu CLASSIC II Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” całego przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie: Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Zamawiający wymaga, aby osoba skierowana przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę/ów do realizacji zamówienia publicznego wykonująca prace zryczałtowane o których mowa w Części III SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” punkt A dotyczący prac zryczałtowanych - podpunkty 1, 3, 4, 5, 7, 13, 16 zatrudniona była na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm.). W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniana na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.6.1 SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (Część IV SIWZ). Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.6.1 SIWZ czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku konieczności zrealizowania zgłoszenia awaryjnego Wykonawca winien niezwłocznie jednak nie później niż w czasie zadeklarowanym w ofercie od momentu zgłoszenia rozpocząć prace zmierzające do usunięcia zagrożenia. Za moment zgłoszenia uważa się zawiadomienie telefoniczne przez pracownika Zamawiającego lub dyżurnego dyspozytora Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego (skrót: PCZK) Urzędu Miasta w Zabrzu bądź pracowników służb uprawnionych przez Zamawiającego (Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 63712100-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 9.000,00 PLN, (słownie: dziewięć tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information