Wykonanie remontu nawierzchni jezdni ulicy Promiennej w Sosnowcu

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430931)

Client
Miejski Zakład Usług Komunalnych
State
śląskie
Address
41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 11 11
Phone
032 2666297, 2664476
E-Mail
mzuk@mzuk-sosnowiec.neostrada.pl
Created
2018-12-06

Miejski Zakład Usług Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zakład Usług Komunalnych ul. 3-go Maja 11 11 41-200 Sosnowiec śląskie tel. 032 2666297, 2664476 REGON 27681549000000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie remontu nawierzchni jezdni ulicy Promiennej w Sosnowcu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych na terenie ulicy Promiennej w Sosnowcu, polegających na: 1. utwardzeniu nawierzchni gruntowej płytami ażurowymi, zbrojonymi typu JOMB, 2. ułożeniu w części środkowej ulicy nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, 3. wykonaniu regulacji urządzeń podziemnych bez wymiany żeliwa drogowego. 4. utwardzenie pobocza frezem zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 1. dla korytowania, 2. dla wykonania nawierzchni z płyt Jomb, 3. dla wykonania podbudowy, 4. dla regulacji pionowej wpustów i studni 5. dla regulacji zasuw, 6. dla rozbiórek elementów dróg, 7. dla wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni oraz 8. mapami i przedmiarem robót (służącym jedynie podaniu ogólnego/poglądowego zakresu robót - rozliczenie w bieżącym postępowaniu to rozliczenie ryczałtowe) będącymi załącznikami do niniejszej SIWZ. Do Wykonawcy należeć będzie również: ● właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych prac drogowych, łącznie z powiadomieniem mieszkańców o terminie rozpoczęcia prac i ich przewidywanym zakończeniu. ● utylizacja i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca winien w cenie oferty oprócz zakresu robót wskazanych powyżej, uwzględnić: - załadunek i wywóz zebranych odpadów z wykonanych prac wraz z uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót, - koszt transportu i przekazania w/w odpadów do przedsiębiorcy, który posiada aktualne zezwolenie właściwego organu w zakresie gospodarki odpadami na ich przyjmowanie/zagospodarowanie. Kopie kart przekazania odpadów Wykonawca okaże Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić karty ewidencji i przekazywania odpadów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 1 211,90 zł (słownie: tysiąc dwieście jedenaście złotych, 90/100 ). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information