Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Głogów Małopolski pochodzących z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z zagospodarowaniem odpadów selektywnie zbieranych

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430927)

Client
Burmistrz Głogowa Małopolskiego
State
podkarpackie
Address
36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 1 1
Phone
017 8517241-43 w. 27
Fax
017 8517522
www
ww.glogow-mlp.pl
E-Mail
umig@glogow-mlp.pl
Created
2018-12-06

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Burmistrz Głogowa Małopolskiego ul. Rynek 1 1 36-060 Głogów Małopolski podkarpackie tel. 017 8517241-43 w. 27 fax. 017 8517522 REGON 69058207400000 ww.glogow-mlp.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Głogów Małopolski pochodzących z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z zagospodarowaniem odpadów selektywnie zbieranych

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Głogów Małopolski pochodzących z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz z zagospodarowaniem odpadów selektywnie zbieranych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 2.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3.Wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie wykonywania usługi, przed złożeniem oferty (termin wizji lokalnej do uzgodnienia na pisemny wniosek lub telefonicznie). 4.Przedmiot zamówienia będzie realizowany za pomocą osób opisanych w Rozdziale XIX SIWZ. 5.Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, a polegających na: 1) kierowaniu pojazdami przewidzianymi do realizacji zamówienia, 2) załadunku i rozładunku zebranych odpadów komunalnych, 3) nadzorowaniu wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. 2. Kwota wymaganego wadium wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 3. Wadium musi zostać wniesione na cały okres terminu związania ofertą. 4. Wadium należy wnieść przed upły

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information