Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430926)

Client
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec
State
mazowieckie
Address
05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47 47
Phone
48 6643091
Fax
48 6642103
www
www.grojecmiasto.pl
E-Mail
rit@grojecmiasto.pl
Created
2018-12-06

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 47 47 05-600 Grójec mazowieckie tel. 48 6643091 fax. 48 6642103 REGON 67022331000000 www.grojecmiasto.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy Grójec. Usługa polega na wykonywaniu prac należących do konserwacji oświetlenia oraz remontach i usuwaniu awarii i obejmuje 144 obwody oświetleniowe oraz 3630 sztuk opraw oświetleniowych. 2. Zakres prac należących do konserwacji oświetlenia: 1) Zapewnienie świecenia wszystkich źródeł światła w ustalonych godzinach tj. regulacja sterowników oświetlenia 2) Utrzymanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych, aby zabrudzenie lub częściowe uszkodzenia nie zmniejszały ich sprawności. (w tym mycie i uzupełnienie brakujących kloszy opraw oświetleniowych) oraz usuwanie w czasie zimy ewentualnych sopli. 3) Utrzymanie we właściwym stanie technicznym linii i instalacji oświetleniowej zapewniających prawidłową pracę urządzeń oświetleniowych bez zagrożenia bezpieczeństwa osób postronnych 4) Wymiana uszkodzonych elementów linii oświetlenia ulicznego znajdujących się pomiędzy licznikiem (stacją sterującą – trafo) a źródłem światła; między innymi uszkodzonych lub brakujących opraw, lamp - żarówek, kompletnych gniazd, bezpieczników, styczników, wyłączników, przełączników zmierzchowych, przełączników czasowych, zegarów, drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełnień obejm i innych elementów słupów i osprzętu na sieci kablowej i napowietrznej oświetlenia, służących technicznej sprawności i eksploatacyjnej niezawodności. W tym także sterowników astronomicznych, dławików, ograniczników przepięciowych, przewodów i kabli zasilających itp. 5) Konserwacja i bieżące naprawy szaf i skrzynek oświetlenia ulicznego wraz z wymianą poszczególnych elementów w szafach i skrzynkach. 6) Wycinka gałęzi drzew i krzewów w rejonie punktów oświetleniowych wykonywana w miarę potrzeb na wydzielonych obwodach oświetleniowych. 7) Wykonywanie oględzin i przeglądów technicznych linii oświetleniowych i urządzeń strefowych nie rzadziej niż raz na kwartał oraz zawiadomienie Zamawiającego o dokonanych naprawach i 100% sprawności oświetlenia, w tym co najmniej jednego przeglądu z udziałem Inspektora nadzoru robót elektrycznych. 8) Prawidłowe i czytelne oznakowanie obwodów oświetlenia w szafach sterowniczych dla umożliwienia ich włączenia i wyłączenia w koniecznych przypadkach. 9) Bieżące odbieranie reklamacji i zgłoszeń (oraz ich rejestracja) od Zamawiającego, Straży Miejskiej, Pogotowia Energetycznego i innych osób w formie telefonicznej pod nr ………………………… i poczty elektronicznej na adres ………………………….. 10) Likwidacja zgłoszonych usterek lub przyczyn ich powstania w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia wraz z przekazaniem informacji o sposobie i czasie ich likwidacji za pomocą poczty elektronicznej na adres Zamawiającego (k.kaczanowska@grojecmiasto.pl) 11) Zgłaszanie awarii kabli i przewodów będących w naprawie i powodujących czasowe zaciemnienie dróg. 12) Niezwłoczne usunięcie (do czasu następnego, planowego w układzie pracy bezawaryjnej, zapalania się oświetlenia) awarii punktów świetlnych znajdujących się w miejscach ważnych dla ruchu komunikacyjnego, w tym zawsze w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych. 13) Pomiar rezystancji uziemień, oporności izolacji oprzewodowania oraz sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przekazanie kompletu dokumentów w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu. Pomiary te muszą być wykonane we wskazanych przez Zamawiającego miejscach (po usunięciu awarii lub po przeprowadzonym remoncie). 14) Przekazywanie zużytych źródeł światła podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie do prowadzenia takiej działalności. 15) Wykonywanie pozostałych nieopisanych robót towarzyszących i innych występujących podczas konserwacji oraz utrzymywania prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego. 16) Prowadzenie na bieżąco książki raportów robót konserwacyjnych, w której należy wpisywać zgłaszane usterki z podaniem czasu przyjęcia, miejsca usterki, sposobu i czasu jej usunięcia. Książkę raportów Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na każde żądanie. 17) Na zlecenie Zamawiającego wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy dokonać wymiany wskazanych czynnych elementów oświetlenia tj. opraw, wysięgników itp. Koszty zakupionych elementów ponosi Zamawiający. Określa się, że wymianie będzie podlegać w roku do 60 opraw oświetleniowych z niezbędnym osprzętem . 3. Zakres prac związanych z zakupem i montażem elementów oświetlenia: 1) Zakup opraw ulicznych KP-LED o mocy 90W- 15 szt. z wymianą we wskazanych przez Zamawiającego miejscach na terenie . 2) Zakup opraw ulicznych KP-LED o mocy 65W – 10 szt. z wymianą na terenie Gminy Grójec w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 3) Zakup Skrzynek Oświetlenia Nocnego (SON) – 5 szt. z wymianą na terenie Gminy Grójec w miejscach wskazanych przez Zamawiającego W wycenie należy uwzględnić warunki zawarte w załączniku nr 1 do umowy – „Zasady współpracy pomiędzy: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Kozienice a Wykonawcą prowadzącym konserwację oświetlenia na terenie Gminy Grójec”

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50232100-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawców wadium w wysokości 3 500,00 zł w formie przewidzianej ustawą PZP. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego Bank Pekao S.A. 47 1240 5703 1111 0000

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information