Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 470.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430924)

Client
Gmina Chocz
State
wielkopolskie
Address
63-313 Chocz, Rynek 17 17
Phone
0-62 7415330
Fax
0-62 7415685
E-Mail
ug@chocz.pl
Created
2018-12-06

Gmina Chocz

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Chocz Rynek 17 17 63-313 Chocz wielkopolskie tel. 0-62 7415330 fax. 0-62 7415685 REGON 20585558700000

I.2) Type of contracting: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 470.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Całkowita kwota kredytu długoterminowego – 470.000,00 zł 2. Kredyt winien być udzielony w jednej transzy: I transza – wypłacona w dniu podpisania umowy kwota - 470.000,00 zł 3. Spłata zaciągniętego kredytu będzie następować ze środków własnych Gminy w 32 ratach w następujących terminach: - 31.03.2020r. - 500,00 zł - 30.06.2020r. - 500,00 zł - 30.09.2020r. - 500,00 zł - 30.12.2020r. - 500,00 zł - 31.03.2021r. - 2.500,00 zł - 30.06.2021r. - 2.500,00 zł - 30.09.2021r. - 2.500,00 zł - 30.12.2021r. - 2.500,00 zł - 31.03.2022r. - 5.000,00 zł - 30.06.2022r. - 5.000,00 zł - 30.09.2022r. - 5.000,00 zł - 30.12.2022r. - 5.000,00 zł - 31.03.2023r. - 7.500,00 zł - 30.06.2023r. - 7.500,00 zł - 30.09.2023r. - 7.500,00 zł - 30.12.2023r. 7.500,00 zł - 31.03.2024r. - 7.500,00 zł - 30.06.2024r. - 7.500,00 zł - 30.09.2024r. - 7.500,00 zł - 30.12.2024r. - 7.500,00 zł - 31.03.2025r. - 10.000,00 zł - 30.06.2025r. - 10.000,00 zł - 30.09.2025r. - 10.000,00 zł - 30.12.2025r. - 10.000,00 zł - 31.03.2026r. - 37.500,00 zł - 30.06.2026r. - 37.500,00 zł - 30.09.2026r. - 37.500,00 zł - 30.12.2026r. - 37.500,00 zł - 31.03.2027r. - 47.000,00 zł - 30.06.2027r. - 47.000,00 zł - 30.09.2027r. - 47.000,00 zł - 30.12.2027r. - 47.000,00 zł R a z e m: 470.000,00 zł Powyższy harmonogram spłaty dotyczy zaciągnięcia przez zamawiającego kredytu w maksymalnej wysokości tj. 470.000,00 zł. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej niż 470.000,00 zł proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wysokość rat. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu. Skrócenie lub wydłużenie okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu mogą nastąpić w przypadku: 1) zmiany obowiązujących przepisów prawa; 2) wystąpienia istotnych okoliczności mających wpływ na sytuację finansową zamawiającego (np. wyższe lub niższe wykonanie dochodów, brak możliwości spełnienia warunków 243 uofp); Wszystkie zmiany powinny być wprowadzone aneksem do umowy i zmianą harmonogramu spłaty. W przypadku: 1) przesunięcia terminu spłat rat kapitałowych w okresie kredytowania, 2) wydłużenia terminu spłaty, Kredytodawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji za wyjątkiem odsetek. 5. Okres karencji spłaty kredytu od dnia podpisania umowy do dn. 30.03.2020r., okres karencji spłaty odsetek do 30.01.2019r. Naliczanie i spłata odsetek następować będzie w ratach kwartalnych, od faktycznie wykorzystanych środków do ostatniego dnia każdego kwartału. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366 dni. Spłata rat odsetkowych odbywać się będzie w ostatnim dniu każdego kwartału. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie. 8. Kredyt oprocentowany będzie w skali roku, według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku - stopa bazowa – zmienna stopa referencyjna WIBOR 3M; oprocentowanie kredytu będzie ustalone w dniu uruchomienia kredytu i będzie ulegało zmianie co kwartał. Stopa oprocentowania kredytu ulega zmianie odpowiednio do zmian 3-miesięcznej stawki WIBOR i jest aktualizowane co kwartał, ostatniego dnia kalendarzowego poprzedzający kolejny okres odsetkowy. - stała dla całego okresu kredytowania – marża banku. Do obliczenia odsetek celem ustalenia jednolitego kosztu kredytu należy założyć datę uruchomienia kredytu w dniu 21 grudnia 2018 roku. 9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 3`M powiększonej o marżę banku, a w szczególności w sytuacji, gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie 7 dni przed planowaną wcześniejszą spłatą. Zawarcie aneksu do umowy nastąpi bez opłat. 10. Uruchomienie kredytu nastąpi w formie przelewu kwoty kredytu/transzy na rachunek bankowy Kredytobiorcy w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Nr 73 8407 0003 3000 0101 2000 0006. 11. Zabezpieczenie spłaty kredytu: weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Umowa i weksel zostaną kontrasygnowane przez Skarbnika. 12. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Ze względu na specyfikę zamówienia, niniejsze zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom. 14. Miejsce realizacji usługi: Urząd Miejski Gminy Chocz, ul. Rynek 17, 63-313 Chocz.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66113000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information