Świadczenie usługi w zakresie przewozu próbek do badań laboratoryjnych, pojemników oraz dokumentacji pomiędzy siedzibą Zamawiającego a Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi na terenie województwa małopolskiego

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430921)

Client
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
State
małopolskie
Address
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76
Phone
122549410
Fax
122549430
www
www.wsse.krakow.pl (zakładka: O Stacji, zamówienia publiczne)
Created
2018-12-06

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Prądnicka 76 31-202 Kraków małopolskie tel. 122549410 fax. 122549430 REGON 000297394 www.wsse.krakow.pl (zakładka: O Stacji, zamówienia publiczne)

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi w zakresie przewozu próbek do badań laboratoryjnych, pojemników oraz dokumentacji pomiędzy siedzibą Zamawiającego a Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi na terenie województwa małopolskiego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie przewozu próbek do badań laboratoryjnych (wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków, materiału biologicznego), dokumentacji oraz pojemników na próbki pomiędzy Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi z terenu województwa małopolskiego a siedzibą Zamawiającego oraz Zamiejscowymi Oddziałami Laboratoryjnymi w Wadowicach i Tarnowie. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Załadunek próbek (wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków, materiału biologicznego), dokumentacji oraz pojemników na próbki do samochodu oraz wyładunek z samochodu zgodnie z dokumentacją prowadzoną przez pracownika Zamawiającego. 2) Przewóz próbek (wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków, materiału biologicznego), dokumentacji oraz pojemników na próbki zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże harmonogram na dany tydzień na co najmniej 2 dni robocze przed datą pierwszego przewozu w danym tygodniu, a w sytuacjach wyjątkowych na 1 dzień roboczy przed datą przewozu. 3) Przewóz próbek, dokumentacji oraz pojemników będzie odbywał się na trzech trasach równolegle od poniedziałku do środy w tych samych godzinach, w związku z czym Wykonawca musi dysponować taką liczbą sprawnych środków transportu zapewniających wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, jaka odpowiada liczbie części przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Rok produkcji samochodu nie wcześniejszy niż 2011 rok. 4) W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia zastępczego pojazdu, zapewniającego wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w max. czasie do 4 godzin od czasu wystąpienia usterki i kontynuowania przewozu próbek, dokumentacji oraz pojemników na próbki zgodnie z harmonogramem. 5) Wykonawca ma obowiązek zapewnić środek transportu (wraz z kierowcą) pozwalający na jednorazowy przewóz próbek (wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków, materiału biologicznego), dokumentacji oraz pojemników na próbki o łącznej pojemności nie mniejszej niż 6 m3 w warunkach stałego utrzymania temperatury w zakresie od +2 °C do +8 °C, z możliwością stałego monitoringu temperatury i jej rejestracji przez czas trwania przewozu. Zamawiający wymaga przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dla środka transportu. Po każdorazowym przewozie towaru Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wydruk z monitoringu temperatury. 6) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć próbki (wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków, materiału biologicznego), dokumentację oraz pojemniki na próbki zgodnie z wytyczoną trasą, natomiast powrót zrealizować najkrótszą trasą. 7) Wykonawca jest zobowiązany wykonać następującą usługę: a) odbiór pojemników na próbki oraz dokumentacji z siedziby Zamawiającego lub w razie konieczności z Oddziałów Laboratoryjnych w Wadowicach i Tarnowie zgodnie z harmonogramem; b) dostarczenie pojemników na próbki oraz dokumentacji do wskazanych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych od poniedziałku do środy, od godziny 09:00 do godz. 14:30; c) odbiór próbek wraz z dokumentacją ze wskazanych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w dniach od poniedziałku do środy, od godziny 10:00 do godz. 14:30 (zgodnie z harmonogramem); d) dostarczenie próbek oraz dokumentacji do wyznaczonych laboratoriów w WSSE w Krakowie lub ewentualnie Oddziałów Laboratoryjnych w Wadowicach i Tarnowie od poniedziałku do środy, do godziny 16:00 w tym samym dniu co odbiór próbek (zgodnie z harmonogramem). 8) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kart drogowych zawierających w szczególności następujące dane: imię i nazwisko kierowcy, datę przewozu próbek, pojemników i dokumentacji, miejsca załadunku i wyładunku próbek i dokumentacji oraz długość przebytej trasy w kilometrach pomiędzy miejscem załadunku i wyładunku potwierdzonych każdorazowo przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 9) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania upoważnienia do odbioru i transportu dokumentacji medycznej wydanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na podstawie dostarczonych danych osobowych kierowców. Wykonawca ma obowiązek podpisać oświadczenie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania usługi. 10) W przypadku konieczności zmiany środka transportu na inny niż określony w umowie Wykonawca ma obowiązek poinformowania o tym drogą elektroniczną oraz uzyskania zgody Zamawiającego na takie działanie. Środek zamienny musi spełniać wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu umowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został także we wzorze umowy (Załącznik 2 do siwz). 4. Zamawiający zastrzega, iż wyjątkowych sytuacjach może zaistnieć konieczność przewiezienia próbek (wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków, materiału biologicznego), dokumentacji oraz pojemników na próbki częściej lub rzadziej niż przedstawiono powyżej. W takiej sytuacji Zamawiający zmieni harmonogram i przekaże go Wykonawcy co najmniej na 1 dzień roboczy przed datą przewozu. 5. Trasy przejazdu: 1) Trasa I dotyczy odbioru i przewozu próbek, pojemników oraz dokumentacji pomiędzy siedzibą Zamawiającego w Krakowie oraz następującymi Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi: • PSSE Dąbrowa Tarnowska • PSSE Brzesko • PSSE Nowy Sącz • PSSE Gorlice • PSSE Tarnów Przykładowa przewidywana najdłuższa trasa przejazdu: Kraków – Tarnów – Dąbrowa Tarnowska – Brzesko – Nowy Sącz – Gorlice – Tarnów –Kraków Długość trasy: ok. 402 km Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż trasa przejazdu w poszczególnych dniach może być krótsza, co zostanie szczegółowo opisane w harmonogramie. 2) Trasa II dotyczy odbioru i przewozu próbek, pojemników oraz dokumentacji pomiędzy siedzibą Zamawiającego w Krakowie oraz następującymi Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi: • PSSE Zakopane • PSSE Nowy Targ • PSSE Myślenice • PSSE Sucha Beskidzka • PSSE Wadowice Przykładowa przewidywana najdłuższa trasa przejazdu: Kraków – Wadowice – Sucha Beskidzka – Zakopane – Nowy Targ – Myślenice – Wadowice – Kraków Długość trasy: ok. 347 km Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż trasa przejazdu w poszczególnych dniach może być krótsza, co zostanie szczegółowo opisane w harmonogramie. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z ww. podziałem na poszczególne trasy przejazdu, tj. od 1 do 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części od jednej do dwóch. 7. Zamawiający zaznacza, że usługi przewozu towaru będą świadczone w tym samym czasie równolegle na wszystkich wymienionych trasach, co oznacza, że Wykonawca, który np. chce złożyć ofertę na wszystkie części przedmiotu zamówienia, musi dysponować dwoma środkami transportu wraz kierowcami. 8. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli wykonawca będzie realizował zamówienie przy pomocy podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. załadunku i wyładunku towaru (próbek, pojemników, dokumentacji), kierowania pojazdem podczas przewozu towaru do wskazanych miejsc. 9. Wykonawca winien złożyć w ofercie stosowne oświadczenie, iż osoby wykonujące czynności określone w ust. 8 będą w trakcie realizacji umowy zatrudnione na umowę o pracę. Niezłożenie takiego oświadczenia będzie skutkować odrzuceniem oferty. 10. Tryb postępowania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań - określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik 2 do siwz. 11. Na potwierdzenie, że oferowana usługa w zakresie przewozu próbek do badań laboratoryjnych spełnia wymagania Zamawiającego należy dostarczyć dokumenty: 1) Świadectwo przeglądu układu chłodzenia komory transportowej (raz na 12 miesięcy) - wykonane przez firmę specjalistyczną w tym zakresie. 2) Świadectwo sprawdzenia poprawności wskazań i rejestracji temperatury w komorze transportowej raz na 12 miesięcy - wykonane przez firmę specjalistyczną w tym zakresie w odniesieniu do wskazań przyrządu wzorcowego posiadającego świadectwo wzorcowania nie starsze niż 12 miesięcy wydane przez jednostkę akredytowaną. Dokumenty te będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60180000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części I: 2 640 zł (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych, 00/100) dla części II: 2 280 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych, 00/100) Jeżeli Wykonawca składa ofertę

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information