Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których prowadzone są gospodarstwa agroturystyczne, położonych w granicach adm

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430920)

Client
Urząd Gminy Białowieża
State
podlaskie
Address
17230 Białowieża, ul. Sportowa 1
Phone
856 812 487
Fax
856 812 487
Created
2018-12-06

Urząd Gminy Białowieża

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Białowieża ul. Sportowa 1 17230 Białowieża podlaskie tel. 856 812 487 fax. 856 812 487 REGON 53132900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których prowadzone są gospodarstwa agroturystyczne, położonych w granicach adm

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi: 1) Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Białowieża, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, na których prowadzone są gospodarstwa agroturystyczne; z PSZOK w Białowieży oraz z pojemników i kontenerów ustawionych na czterech nieruchomościach gminnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018r., poz. 1454), zapisami Uchwały NR XXXII/280/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”, oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białowieża. 2) Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, który określa przedmiot zamówienia oraz wzór umowy – załącznik nr 7 do SIWZ znajdujące się w komplecie materiałów przetargowych. 3.3. Wykonawca, zgodnie z art. 9e. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości: 1) zmieszanych odpadów komunalnych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w Regionie Południowym, wskazanej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXII/281/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania "Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022"; 2) selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992) 3.4. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w swojej ofercie instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, do których będzie przekazywać odebrane odpady komunalne. 3.5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 2 pracowników na każdy pojazd, który będzie wykorzystywany do odbioru odpadów z nieruchomości tj. 1 kierowcę i 1 ładowacza, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) kierowanie pojazdami przeznaczonymi do wywozu odpadów b) obsługa załadunku odpadów do pojazdów, c) sprawowanie nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia, d) sprawozdawczość i raportowanie 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: - dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1 zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie podpisania umowy. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców – wg załącznika Nr 8 do SIWZ, - Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę; 3) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 9000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 8.1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach : 1) pieniądzu, 2) poręczen

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information