Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2019

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430918)

Client
Gmina Pysznica
State
podkarpackie
Address
37-403 Pysznica, ul. Wolności 277/04 4/ 277
Phone
15 841004
Fax
15 8410017
www
www.pysznica.bip.gmina.pl
E-Mail
zamowienia@pysznica.pl
Created
2018-12-06

Gmina Pysznica

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Pysznica ul. Wolności 277/04 277 /4 37-403 Pysznica podkarpackie tel. 15 841004 fax. 15 8410017 REGON 83040911700000 www.pysznica.bip.gmina.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2019

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica w roku 2019 2. W ramach realizacji przedmiotu umowy wskazanego w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania niżej wymienionych usług: I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pysznica Zebrane odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy do Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli, pełniącego funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym w dniu 21 czerwca 2012 r. pomiędzy Gminą Stalowa Wola a Gminą Pysznica. Ważenie, stanowiące wskazanie ilości odpadów do rozliczeń, będzie miało miejsce na wadze zlokalizowanej na terenie Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przechowywania wszystkich tzw. kwitów wagowych, tj. dokumentów potwierdzających przeprowadzenie ważenia przez cały okres trwania umowy i niezwłocznego (w terminie do 3 dni roboczych) ich udostępnienia na pisemne żądanie Zamawiającego. W przypadku awarii instalacji wskazanej przez Zamawiającego, Zamawiający wskaże instalację zastępczą zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, do której Wykonawca będzie miał obowiązek zawieźć odpady. W takim przypadku podstawą rozliczenia za transport odpadów będzie 1 tonokilometr (rozumiany wyłącznie jako przejazd z ładunkiem o określonej wadze na dystansie od granic administracyjnych Gminy Pysznica do bramy instalacji zastępczej wskazanej przez Zamawiającego). l) Usługa wywozu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01: Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów o kodzie 20 03 01, ich załadunek, transport do Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli lub do Instalacji Zastępczej w przypadku braku instalacji regionalnej, wskazanej w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Podkarpackiego. 2) Odbiór i transport selektywnie zebranych odpadów od właścicieli nieruchomości: - papier, tektura, opakowania z papieru i tektury, tekstylia kod 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 15 01 01 - szkło, opakowania ze szkła, kod 20 01 02, 15 01 07 - metale, opakowania z metalu, kod 20 01 40, 15 01 04 - tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02 - opakowania wielomateriałowe, kod 15 01 05 Wykaz nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Pysznica stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Dane przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ nie są zależne od Zamawiającego. Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego przy uwzględnieniu powstawania nowych nieruchomości oraz migracji ludności. Informacje podane w załączniku nr 2 będą aktualizowane przez Zamawiającego do 15 dnia każdego miesiąca. 3) Odbiór i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów zebranych od właścicieli nieruchomości odpadów biodegradowalnych: kod 20 02 01 trawy, liście, gałęzie, roślinne odpady kuchenne itp. 4) Zbiórka w aptekach, punktach aptecznych, punkcie selektywnej zbiórki odpadów przeterminowanych leków, kod: 20 01 31, 20 01 32, ich transport i utylizacja. Wykaz aptek stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 5) Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w m. Pysznica przy ul. Komunalnej 2, zwanym dalej PSZOK. Istniejący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie udostępniony Wykonawcy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia punktu PSZOK w pojemniki na wszystkie dostarczane przez mieszkańców selektywnie zebrane i dostarczone odpady wymienione w pkt 6, których wielkość i typ będzie dostosowane do ilości przyjmowanych odpadów. Dla określenia ilości przyjmowanych odpadów wykonawca zobowiązany jest zważyć przywiezione odpady i prowadzić ewidencję określoną w ustawie o odpadach. PSZOK będzie przyjmował odpady od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 18-tej z wyjątkiem świąt. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowanie zaplecza socjalnego dla zatrudnionego pracownika spełniającego wymagania BHP i ppoż., uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów w tym punkcie oraz obowiązek zawarcia umów z dostawcami niezbędnych mediów. 6) W ramach działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zbierać następujące odpady: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury kod 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 15 01 01, szkło i opakowania ze szkła kod 20 01 02, 15 01 07, metal, opakowania z metali kod 20 01 40, 15 01 04, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych kod 20 01 39, 15 01 02, odpady biodegradowalne kod 20 02 01, opakowania wielomateriałowe kod 15 01 05, sprzęt elektryczny i elektroniczny kod: 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, odpady wielkogabarytowe kod: 20 03 07, odpady rozbiórkowe i budowlane kod: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, szkło okienne kod: 17 02 02, świetlówki kod: 20 01 21, opony kod: 16 01 03, zużyte oleje, farby, rozpuszczalniki, akumulatory, baterie kod: 20 01 33, 20 01 34, zużyte opony kod: 16 01 03, popiół kod:20 01 99, przeterminowane leki kod: 20 01 31, 20 01 32. 7) Wykonawca prowadząc punkt PSZOK wymieniony w pkt. 5 i 6 jest zobowiązany do transportu zebranych tam odpadów do Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli. 8) Celem oszacowania przez Wykonawcę masy odpadów, będących przedmiotem zamówienia w załącznikach zostały przedstawione sprawozdania za rok 2017 oraz wykaz nieruchomości z podziałem na poszczególne miejscowości i ulice. 9) Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Pysznica, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w formie ulotki właścicielom nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie przestrzegany. 10) Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu, który musi być w dyspozycji Wykonawcy. 11) Wykonawca w ramach oferowanej ceny dostarczy właścicielom nieruchomości pojemnik na odpady komunalne i worki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny. Pojemnik i worki powinny mieć logo wykonawcy i powinny być w kolorach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica. 12) W przypadku występowania nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Pysznica nie ujętych w wykazie dostarczonym do SIWZ, wykonawca wykona usługę wywozu odpadów w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 13) Wymagana częstotliwość wywozu odpadów z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej: 1/ odbieranie odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będzie prowadzone z częstotliwością, co 3 tygodnie (cały rok); 2/ odbieranie odpadów pozostałych (zmieszanych) od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością co 3 tygodnie; 3/ odbieranie odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal, tekstylia, szkło (białe i kolorowe), - selektywnie zebrane frakcje mogące zawierać następujące odpady, które ze względu na zanieczyszczenia nie spełniają kryteriów surowców wtórnych: papier i tektura, odzież, tekstylia, drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe prowadzone, odpady ulegające biodegradacji, popiół,. będzie z częstotliwością, co 3 tygodnie, 4/ odbiór odpadów: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych takich jak: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach, lampy rtęciowe, będzie miał miejsce w dwa razy w roku w czasie organizowanych zbiórek; 5/ opróżnianie koszy ulicznych z częstotliwością co trzy tygodnie lub w miarę potrzeby na zgłoszenie zarządcy. 14) Wymagania stawiane workom i pojemnikom do selektywnej zbiórki odpadów: 1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z tektury - worek niebieski oznaczony napisem „Papier”; 2) odpady ze szkła ( białe i kolorowe), w tym odpady opakowaniowe ze szkła – worek zielony oznaczony napisem „Szkło”; 3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady wielomateriałowe – worek żółty oznaczony napisem „metale i tworzywa sztuczne”; 4) ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów– worek brązowy oznaczonym napisem „Bio”; 5) odpady komunalne zmieszane – pojemnik lub worek czarny; 6) zimne popioły – worek szary. 15) Worki powinny spełniać niżej wymienione wymagania: 1) materiał - folia polietylenowa, 2) pojemność - od 80 do 120 l, 3) grubość - min. 60 mikronów 4) nadruk - oznaczenie rodzaju odpadów i nazwa przedsiębiorcy. 16) Ilość worków do selektywnej zbiórki, które musi zapewnić Wykonawca: - niebieski, żółty, zielony, brązowy, czarny, szary - po jednym na nieruchomość, następne po odebraniu pełnego worka, 17) Wykonawca musi dysponować samochodami wymaganymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 18) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica” oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach i zgodnie z warunkami i wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 19) W okresie realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia nałożonych na Zamawiającego poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami zebranych selektywnie odpadów. 20) Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, nałożonych na Zamawiającego. W przypadku nieosiągnięcia poziomów, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca zwróci Zamawiającemu nałożone na niego kary za nieosiągnięcie tych poziomów. Określony obowiązek zwrotu Zamawiającemu nałożonych na niego kar z tytułu określonego w ust. l i 2, obciąża Wykonawcę również w przypadku, gdy kary te zostaną nałożone na Zamawiającego po zakończeniu przez Wykonawcę realizacji niniejszej urnowy, a dotyczyć będą okresu realizacji przez Wykonawcą niniejszej umowy. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Informacje dodatkowe: 1) Łączna liczba mieszkańców gminy Pysznica na dzień 30.09.2018 r. wynosi: 11 110 osób ( dane USC w Pysznicy). 2) Liczba mieszkańców według deklaracji na dzień 30.09.2018r. wynosi 8 484 (Wykaz gospodarstw i mieszkańców według deklaracji na dzień 30.09.2018r. stanowi załącznik nr 2.) 3) Liczba nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Pysznica według deklaracji na dzień 30.09.2018r wynosi 3110 nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców, które są objęte przedmiotem zamówienia (Wykaz gospodarstw i mieszkańców według deklaracji na dzień 30.09.2018r. stanowi załącznik nr 2.). 4) W gminie Pysznica w roku 2016 oddano do użytku 83 budynków mieszkalnych, natomiast w 2017 roku 86 budynków mieszkalnych. 5) W roku 2016 wydano 80 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych, natomiast w 2076 roku wydano 84 tych pozwoleń. 6) Długość dróg w kategorii gminnych przebiegających przez gminę – 67,41 km: Do analizy dla wykonawców: W celu łatwiejszej kalkulacji ceny przez wykonawców Zamawiający przedstawia w tabeli poniżej rodzaje i ilości odpadów zebrane w 2017 roku na terenie gminy Pysznica. Dodatkowo informujemy, że dotychczas systemem wywozu odpadów objętych jest 3110 nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy Pysznica. Przed rozpoczęciem wykonywania usługi wykonawca sporządzi harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Pysznica, zgodny z uchwalonym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w formie ulotki właścicielom nieruchomości. Opracowany harmonogram musi być bezwzględnie przestrzegany. 9. Informacje dodatkowe a) Wykonawca usług może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. c) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca podał – o ile będą już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których wyżej mowa, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. d) Stosownie do treści art. 36b ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. e) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. f) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. g) Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności jak wyżej. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia znajduje się w przedziale 30 000 do 209 000 euro, czyli jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90513100-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 13 grudnia 2018 r. do go

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information