„Utworzenie Centrum NGO - PRZEBUDOWA I ZMIANa SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430917)

Client
Gmina i Miasto Środa Śląska
State
dolnośląskie
Address
55-300 Środa Śląska, Plac Wolności 5 5
Phone
71 3960724
Fax
71 3173405
E-Mail
izp_zap@srodaslaska.pl
Created
2018-12-06

Gmina i Miasto Środa Śląska

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina i Miasto Środa Śląska Plac Wolności 5 5 55-300 Środa Śląska dolnośląskie tel. 71 3960724 fax. 71 3173405 REGON 69291493227000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Utworzenie Centrum NGO - PRZEBUDOWA I ZMIANa SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: „Utworzenie Centrum NGO - PRZEBUDOWA I ZMIANa SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnym wyposażeniem i będzie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy. Wykonawca wykona pełen zakres prac niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania obiektu włącznie z przyłączami, instalacjami, zagospodarowaniem terenu określonym oraz prac budowlanych oraz uzyska, od organu administracji budowlanej, decyzję pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót objętych projektem budowlanym i pozostałą dokumentacją projektową sporządzoną dla zadania wskazanego w ust. 1. W ramach prowadzonych prac budowlanych przewiduje się: 1) Zmiany w zakresie istniejącego zagospodarowania terenu obejmujące wykonanie: • chodników i placów o utwardzonej nawierzchni • altany rekreacyjnej • elementów małej architektury; ławek, stojaków na rowery • 2 miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych • ogrodzenia • przyłączy; wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej • uporządkowanie zieleni Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu i innych elementów: 1. Powierzchnia działki nr 30/2 1127 m2 • Powierzchnia zabudowy - w tym budynku centrum NGO - wiata (altana) • Powierzchnia chodników i placów • Powierzchnia miejsc parkingowych 259,15 m2 245,65 m2 13,50 m2 274,40 m2 36,00 m2 • Powierzchnia zieleni 570,95 m2 • Ilość miejsc parkingowych • Powierzchnia całkowita budynku 2 534,14 m2 2) Przebudowę obiektu, bez naruszenia jego formy architektonicznej, obejmującą m.in.: • wykonanie docieplenia budynku od wewnątrz. • zmiany w okładzinach parterowej dobudówki • wprowadzenie okien / wymiana stolarki okiennej • zastąpienie tynku okładziną kamienną i wprowadzenie nawiązujące do ceglanych obramowań okiennych z płytki elewacyjnej. • wprowadzenie dodatkowego wejścia na taras i okien na elewacji zachodniej , na parterze z zachowaniem symetryczny układ elewacji, • zmianę barierki tarasu. • wprowadzenie stolarki drewnianej lub PVC o identycznym podziale i detalu jak istniejący, ze względu na zużycie techniczne oraz niska izolacyjność termiczną stolarki okiennej i drzwiowej. • wymianę pokrycia dachu, wprowadzenie dachówki karpiówki. • przebudowę klatki schodowej oraz budowę windy • likwidację istniejącego dźwigu kuchennego • przebudowę kotłowni • budowę ściany rozsuwanej między pomieszczeniami • budowę WC dla osób niepełnosprawnych Dane charakteryzujące obiekt; powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji: • Wysokość budynku 9,38 m • • (mierzona od poziomu najniższego wejścia do budynku do góry ocieplenia nad ostatnią kondygnacją) • Liczba kondygnacji użytkowych 3 (nadziemnych) • Kubatura 2334,89 m3 • Powierzchnia zabudowy 245,65 m2 • powierzchnia całkowita 534,14 m2 • powierzchnia wewnętrzna 499,07 m2 • powierzchnia netto 410,77 m2 • pow. użytkowa 294,54 m2 • pow. ruchu 92,54 m2 • pow. usługowa 21,16 m2 3) Wyposażenie – do uzgodnienia z Zamawiającym przed złożeniem zamówienia Koszt niezbędnego wyposażenia, zgodnego z dokumentacją projektową, leży po stronie Wykonawcy. 4) Wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją projektową. Uwaga: Wszystkie elementy sieci komputerowej muszą pochodzić od jednego producenta. Sieć komputerowa powinna być wykonana w kategorii 6 i certyfikowana przez producenta systemu na okres gwarancji co najmniej 15 lat. Wykonawca musi do szafy SD doprowadzić i rozszyć w szafie telekomunikacyjnej okablowanie z istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego budynku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach. Przed zakupem i montażem elementów wymienionych w ust. 1, należy uzgodnić z Inwestorem wszelkie szczegóły tj. wzór, kolorystykę, rozwiązania materiałowe itp. 2) Sposób prowadzenia prac: Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, do zatwierdzenia plan i harmonogram robót, w którym opisze i umieści w części rysunkowej: - harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca na własny koszt i własnymi staraniami musi zapewnić sobie dostęp do mediów potrzebnych do budowy jak np. woda, energia elektryczna i inne oraz wywozić odpady i poddawać je utylizacji. Ewentualne szkody będą naprawione przez Wykonawcę poprzez przywrócenie do stanu pierwotnego. Wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia terenu zgodnie ze stanem wyjściowym w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie prowadzonych prac lub w wyniku transportu sprzętu i materiałów. Zamawiający wymaga aby w czasie trwania robót na terenie budowy stale przebywał Kierownik Budowy lub osoba działająca w jego zastępstwie, posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności i zakresie tożsamym jak Kierownik Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją projektowo -kosztorysową, umową, specyfikacjami technicznymi, wyjaśnieniami do SIWZ i instrukcjami Zamawiającego, w tym poleceniami Inspektora Nadzoru. Załączona do SIWZ dokumentacja projektowo – kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 1. dokumentacja projektowa, 2. przedmiary robót 3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 4. SIWZ wraz z wyjaśnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami, 5. kosztorys ofertowy 6. oferta Wykonawcy, 7. harmonogram rzeczowo-finansowy. Podane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót nazwy własne materiałów, jeżeli występują, należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie podczas wykonywania robót innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych technologicznych, jakościowych i estetycznych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymagać będzie na etapie realizacji robót złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne musi udowodnić, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem, że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji, co do jego przeznaczenia. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: zdjęcie produktu, atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Wykonawca przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadczyć, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny nad wykonywanymi pracami. Przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z zaleceniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 3) Zamawiający dopuszcza wykonanie przez podwykonawców części zamówienia na roboty budowlane. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazanie przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. Ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Warunki płatności Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe. Rozliczenie między Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru prac, zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca może wystawić jedną fakturę co dwa miesiące, do łącznej wysokości 80% wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą. Pozostałe 20% wartości przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą zostanie zapłacone po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia i podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru i uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest podać czynniki cenotwórcze, w oparciu o które została oszacowana wartość złożonej oferty, tj.: - koszty robocizny (R) - Koszty pośrednie (Kp) - Zysk (Z) - Koszty zakupu materiału (M) Wskazane poziomy narzutów kosztorysu zostaną wykorzystane do kalkulacji cen na roboty dodatkowe i zamienne i nie ulegną zmianie w całym okresie trwania umowy. Rozliczenie robót dodatkowych lub zamiennych odbywać się będzie na podstawie kosztorysów wykonanych według cen SEKOCENBUDu obowiązujących na dzień uzgodnień. 5) Informacje dodatkowe Ze względu na charakter i specyfikę zamówienia, zaleca się przed złożeniem oferty dokonanie oględzin terenu i obiektu, na którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot złożonej oferty. Na dzień oględzin terenu Centrum NGO wyznacza się dzień 12.12.2018 oraz 18.12.2018 godzina 09.00-12.00. Najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem oględzin obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem liczby uczestników. Zamawiający nie będzie uwzględniał roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego kalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje oprócz robót wskazanych w przedmiarze robót także prace, świadczenia oraz obowiązki wymienione w umowie, a nieujęte w przedmiarze robót, tj. w szczególności: - organizację i zagospodarowanie terenu realizacji robót i jego zaplecza (w tym wywieszenie tablicy informacyjnej n/t robót w widocznym miejscu), - koszt zajęcia i zabezpieczenia chodnika wraz ze sporządzeniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu (w celu zajęcia chodnika), jeśli jest to wymagane, - zabezpieczenie terenu realizacji robót zgodnie z przepisami BHP, - pokrycie wszelkich kosztów i opłat związanych z realizacją robót (m.in. za energię i wodę, wszelkie próby, badania, pomiary), - po zakończeniu robót doprowadzenie miejsca ich realizacji do stanu zgodnego z dokumentacją projektową, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu (w tym wywiezienie gruzu, śmieci i odpadów z terenu budowy), - wykonanie wszelkich innych prac, których konieczność wykonania wynika z dokumentacji projektowej, zaleceń konserwatorskich i obowiązujących przepisów oraz pokrycie wszelkich ewentualnych kosztów i opłat koniecznych do wykonania nin. przedmiotu zamówienia, Wykonanie: - czynności wynikające z Decyzji Starosty Średzkiego nr 206/2017 z dnia 31.03.2017 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (załącznik do SIWZ), - czynności wynikające z Decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 602/2017 z dnia 06.03.2017 oraz 786/2017 z dnia 29.03.2017 - pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych ( koszty nadzoru archeologicznego pokrywa Zamawiający). (załącznik nr do SIWZ). - wykonawca jest zobowiązany opracować i dostarczyć Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego robót dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej) obrazującej przebieg prac i zawierającej opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną analizę przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, w celu przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków do celów archiwalnych wraz z pisemnym oświadczeniem jej autorów o przekazaniu na rzecz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu prawa do nieodpłatnego przetwarzania i rozpowszechniania całości lub części dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji przez pełny okres ochrony autorskich praw majątkowych. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej załącznik do SIWZ, w skład której wchodzi: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzja pozwolenia na budowę, warunki techniczne i uzgodnienia przyłączenia do sieci zewnętrznej, inne decyzje i uzgodnienia zawarte w dokumentacji projektowej i przetargowej oraz decyzje i wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedmiar robót oraz wzór umowy. 1. Obowiązki dotyczące zatrudnienia: 1. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy na realizacje projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum NGO - PRZEBUDOWA I ZMIANa SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ”. 2. musi posiadać minimalne zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę tj: co najmniej 6 osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/1 etat w tym: 1) co najmniej 4 pracowników do robót budowlanych - okres wymaganego zatrudnienia - czas realizacji przedmiotu zamówienia. 2) co najmniej 2 pracowników do robót instalacyjnych - okres wymaganego zatrudnienia - czas realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Sposób dokumentowania zatrudnienia: 1) wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który stanowił będzie załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, 2) oświadczenie osób, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 3) W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przed upływem okresu wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w ust. 1. Celem kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań wskazanych w ust. 1 i 2 raz na kwartał, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o liczbie osób zatrudnianych na podstawie umowy o pracę, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego powyżej wraz z deklaracjami przekazywanymi do ZUS celem potwierdzenia odprowadzenia stosownych składek (do wglądu dla Zamawiającego). 4) W przypadku niespełnienie przez Wykonawcę wymagań wskazanych powyżej Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 000,00 PLN za każde zdarzenie. Rozliczenie ryczałtowe . Oferent w ofercie określi wykorzystane do wykonania kosztorysu zadania podstawowego składniki cenotwórcze R- robocizna, Z – zysk, Kp – koszty pośrednie, M – materiał. Wskazane poziomy narzutów kosztorysu zostaną wykorzystane do kalkulacji cen na roboty dodatkowe i zamienne i nie ulegną zmianie w całym okresie trwania umowy. Rozliczenie robót dodatkowych lub zamiennych odbywać się będzie na podstawie kosztorysów wykonanych według cen sekocenbud z obowiązującego na dzień uzgodnień Do oferty należy dołączyć kosztorys uproszczony z podaniem składników cenotwórczych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45110000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:59.105,80 zł 1. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu musi być na wskazanym koncie poniżej w dniu i godzinie składania ofert wskazan

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information