wykonanie usługi cateringowej podczas szkoleń

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430915)

Client
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
State
lubelskie
Address
24130 Końskowola, ul. Pożowska 8
Phone
818 816 285
Fax
818 816 663
Created
2018-12-06

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ul. Pożowska 8 24130 Końskowola lubelskie tel. 818 816 285 fax. 818 816 663 REGON 420446100000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonanie usługi cateringowej podczas szkoleń

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringowej podczas szkoleń. Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania: zadanie nr 1 – wykonanie usługi cateringowej w czasie 50 szkoleń jednodniowych podczas realizacji operacji „ Szkolenia z zakresu normy i wymogi wzajemnej zgodności w woj. lubelskim” na podstawie umowy nr 00009.DDD.65140.00067.2018.03. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5a do SIWZ. zadanie nr 2 – wykonanie usługi cateringowej w czasie 36 szkoleń jednodniowych podczas realizacji operacji „ Szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii uprawy zbóż w woj. lubelskim” na podstawie umowy nr 00010.DDD.65140.00068.2018.03. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5b do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia w każdym miejscu gdzie w SIWZ użyto znaku towarowego. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry są nie gorsze niż określone w SIWZ. Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu równoważność ofertowanym dostaw. 3. Wspólny słownik CPV: 55520000-1 4. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 5. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wszystkich osób wykonujących czynności kucharza. 6. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do kontroli spełnienia przez wykonawcę i podwykonawcę wymagania wskazanego w pkt. 4 i 5, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, na każde żądanie, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie: 1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę, zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55520000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information