Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Karniewo

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430914)

Client
Urząd Gminy Karniewo
State
mazowieckie
Address
06425 Karniewo, ul. Pułtuska 3
Phone
296 911 013
Fax
296 911 073
E-Mail
ugkarniewo@wp.pl
Created
2018-12-06

Urząd Gminy Karniewo

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Karniewo ul. Pułtuska 3 06425 Karniewo mazowieckie tel. 296 911 013 fax. 296 911 073 REGON 53627800000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Karniewo

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Karniewo, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz w sposób zgodny z przepisami: a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz.U. z 2018r. poz. 992 ze zm.), c) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczególnych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r., poz. 122), d) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19), e) Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 211/12 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023 z załącznikami i późniejszymi zmianami, f) Uchwały Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karniewo, g) Uchwały Nr XXXIII/174/2017 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Karniewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, h) pozostałymi przepisami prawa miejscowego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90500000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Informacja na temat wadium Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 10 000,00 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych). 2) Wadium może być wniesion

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information