Zagospodarowanie turystyczno–rekreacyjne lasów miejskich przy ul. Bema „Rudelka” w Toruniu.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3430912)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
Phone
566 118 713
Fax
566 118 622
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2018-12-06

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 87100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 566 118 713 fax. 566 118 622 REGON 59690300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie turystyczno–rekreacyjne lasów miejskich przy ul. Bema „Rudelka” w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich przy ul. Bema „Rudelka” w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) wykonanie robót drogowych i ziemnych: a) prace przygotowawcze i geodezyjne, b) wykonanie robót ziemnych polegających na wykonaniu koryta pod powierzchnię ścieżek i korektę toru saneczkowego, c) ułożenie nawierzchni pod śmietnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa i podsypce cementowo piaskowej, zakończonych obrzeżem betonowym, d) remont chodników (ścieżek) o szer. 1,5m, 2m i 3m wykonanych z pospółki i kruszywa łamanego, zakończonych obrzeżem ogrodowym eko–bord, e) remont toru saneczkowego polegający na poszerzeniu toru z profilowaniem i regulacją obustronną skarp przy torze saneczkowym, f) remont schodów terenowych z kostki betonowej gr. 6 cm ułożonych na podkładzie betonowym, z balustradą z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, 2) prace zieleniarskie: a) wykonanie łąki kwietnej, b) nasadzenie krzewów, c) ułożenie trawnika z rolki, d) wywóz nadmiaru ziemi, 3) wykonanie placu zabaw w części zabawowej z nawierzchni piaszczystej, pozostała część w formie istniejącego ukształtowania terenu i nawierzchni runa leśnego. Plac zabaw składa się m.in. z: huśtawki „bocianie’’ gniazdo, trasy wspinaczkowej, szczudeł, zestawu zabawowego, tablicy z regulaminem, ławek drewnianych z oparciem i drewnianym stojakiem na rowery, metalowego systemowego ogrodzenia z furtkami, 4) wykonanie wybiegu dla psów, składającego się m.in. z podestu dla psów, drewnianych kłód, toalety dla psów, ławek z oparciem, kosza na śmieci, kosza na psie odchody i tablicy z regulaminem, wybieg ogrodzony przęsłami stalowymi z furtkami, 5) zakup i montaż na ścieżce edukacyjnej stelaży drewnianych do tablic gatunkowych, gry sprawność tropicieli, lekcji dendrologii, ptasie pary, sprawność ornitologa, kierunkowskazów, drewnianych stojaków rowerowych, ławek drewnianych z oparciem, ławek bez oparcia, koszy na śmieci, koszy na psie odchody, budek dla ptaków. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną i ogrodniczą, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi. 1.4. Wykonawca oświadcza, że zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, osób wykonujących wskazane poniżej czynności związane robotami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) czynności fizyczne i obsługa maszyn przy robotach drogowych przy wykonaniu ścieżek spacerowych i gospodarczych, pracach zieleniarskich oraz robotach związanych z montażem elementów małej architektury. Szczegóły dotyczące wymagań zatrudnienia na umowę o pracę zawarte zostały we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 1.6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 1.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 1.9. Informacje i wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo oraz wypłacie wynagrodzenia w częściach i procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia zawarta są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do siwz.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości: 8 000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach:

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information