Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli - etap II (część zachodnia).

Order Newsletter: 2017 Position: 39295 (oferta nr 3188023)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2017-03-08

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli - etap II (część zachodnia).

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu przy Państwowej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli - etap II (część zachodnia). 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - wycinka drzew wraz z karczowaniem, - przebudowa istniejącego ogrodzenia, - roboty rozbiórkowe nawierzchni i krawężników, - frezowanie nawierzchni asfaltowych, - naprawy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - wykonanie nawierzchni asfaltowych, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - ułożenie betonowych krawężników i obrzeży, - przebudowa linii kablowych NN i SN, - przebudowa linii oświetlenia ulicznego, - wykonanie odwodnienia nawierzchni parkingu z przyłączem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 3. Szczegółowy zakres robót określa Dokumentacja projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. 4. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: - roboty ziemne, - roboty rozbiórkowe, - roboty związane z wykonywaniem nawierzchni, - roboty związane z wykonaniem odwodnienia parkingu, - roboty związane z przebudową linii kablowych i oświetlenia ulicznego. 2) Przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności o których mowa w ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności o których mowa w ppkt. 1) winna być każdorazowo aktualizowana. 3) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy. 4) Podczas realizacji zamówienia Wykonawca (podwykonawca) na wezwanie Zamawiającego winny będzie przedstawić dowody (oświadczenie wykonawcy, iż ich stosunek pracy osób wymienionych w pkt. 5 ppkt. 1 z wykonawcą ma formę umowy o pracę) potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1-3. 5) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) do dnia 24 marca 2017 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo z

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30