Opracowanie projektów budowlanych budowy miejsc postojowych przy ul. Metalowców 7 i 9, 17 oraz rewitalizacji terenów przyblokowych w rejonie ul. Dmowskiego 8A w Stalowej Woli

Order Newsletter: 2017 Position: 32046 (oferta nr 3180754)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2017-02-24

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie projektów budowlanych budowy miejsc postojowych przy ul. Metalowców 7 i 9, 17 oraz rewitalizacji terenów przyblokowych w rejonie ul. Dmowskiego 8A w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowy miejsc postojowych przy ulicy Metalowców 9 i 7, Metalowców 17 oraz opracowanie projektu rewitalizacji terenów przyblokowych w rejonie ul. Dmowskiego 8 A w Stalowej Woli. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na III części: Część I: Opracowanie projektu budowy miejsc postojowych przy ul. Metalowców 9 i 7 w Stalowej Woli. Cześć II: Opracowanie projektu budowy miejsc postojowych przy ul. Metalowców 17 w Stalowej Woli. Część III: Opracowanie projektu rewitalizacji terenów przyblokowych w rejonie ul. Dmowskiego 8A w Stalowej Woli 3. Zasadniczy zakres robót obejmuje: Część I: 1) aktualizację lub wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych, 2) opracowanie projektu budowlanego w zakresie budowy prostopadłych miejsc postojowych o nawierzchni z płyt jumbo, droga manewrowa o nawierzchni z kostki brukowej, 3) projekt odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej, 4) projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia, 5) projekt stałej organizacji ruchu, 6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 7) przedmiary robót, 8) kosztorysy inwestorskie. Zakres inwestycji nie obejmuje prac związanych z rozbiórką i budową wiaty śmietnikowej. Część II: 1) aktualizację lub wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych, 2) opracowanie projektu budowlanego w zakresie budowy prostopadłych miejsc postojowych o nawierzchni z płyt jumbo, 3) projekt odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej, 4) projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia, 5) projekt stałej organizacji ruchu, 6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 7) przedmiary robót, 8) kosztorysy inwestorskie, 9) przygotowanie wystąpienia do Ministra Infrastruktury o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie odległości wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym oraz odległości od działek budowlanych. Część III: 1) aktualizację lub wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych, 2) opracowanie projektu budowlanego w zakresie objętym załączona koncepcją, 3) projekt rozbudowy sieci oświetlenia parkowego wraz z wymiana istniejących lamp parkowych, 4) projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia, 5) projekt stałej organizacji ruchu, 6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 7) przedmiary robót, 8) kosztorysy inwestorskie. 9) przygotowanie wystąpienia do Ministra Infrastruktury o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie odległości wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym oraz odległości od działek budowlanych. 4. Inwestycja zlokalizowana zostanie na działce: Część I – dz. nr ewid. 511/4 obręb 0003, będącej własnością Gminy Stalowa Wola (klasoużytek B), Część II – dz. nr ewid. 492/14 obręb 0003, będącej własnością Gminy Stalowa Wola (klasoużytek B), Część III – dz. nr ewid. 268/10 obręb 0003, będącej własnością Gminy Stalowa Wola (klasoużytek B), Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia czynności projektowe, tj.: Dla części I: ? Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń: w branży budowlanej ? Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dla części II: ? Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń: w branży budowlanej. Dla części III: ? Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń: w branży budowlanej ? Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w branży elektrycznej. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w ramach zadania, dotyczące wszelkich prac projektowych, w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu. Wymóg zostaje zachowanych w przypadku świadczenia w/w czynności przez osoby samozatrudnione. 2) Przekazania zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności, o których mowa w ppkt. 1) winna być każdorazowo niezwłocznie aktualizowana. 3) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy. 4) Podczas realizacji zamówienia Wykonawca (podwykonawca) na wezwanie Zamawiającego winny będzie przedstawić dowody (oświadczenie wykonawcy, iż ich stosunek pracy osób wymienionych w ppkt. 1 z wykonawcą ma formę umowy o pracę) potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1-3. 5) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30