Budowa ekologicznego placu edukacyjnego >>Zielony Zak ą tek<< przy Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Osikowej 11 w Tor

Order Newsletter: 1 Position: 468 (oferta nr 3167831)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2017-02-02

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa ekologicznego placu edukacyjnego >>Zielony Zak ą tek<< przy Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Osikowej 11 w Tor

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa ekologicznego placu edukacyjnego >>Zielony Zak ą tek<< przy Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Osikow ej 11 w Toruniu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególno ś ci nast ę puj ą cy zakres prac: -prace przygotowawcze - wycinka kol iduj ą cych drzew, przygotowanie terenu glebogryzark ą , plantowanie i przygotowanie terenu, -wykorytowani e terenu pod nawierzchnie, wykonanie warstwy ods ą czaj ą cej, wykonanie nawierzchni ci ą gów pieszych typu kocie łby, monta ż obrze ż y ogrodowych PCV i prace towarzysz ą ce, -dostawa i monta ż pergoli drewnianej, drewnianego domku dla owadów, 4 szt. tablic do malowania, 2 szt. tablic edukacyjny ch, 2 szt. ławek, kosza na ś mieci, 6 szt. stołów dla min. sze ś ciorga dzieci, wykonanie murków oporowych amfiteatr u z siedziskami drewnianymi, -zasadzenie 14 szt. drzew li ś ciastych, 3 szt. drzew iglastych, krzewów li ś ciastych, zasianie trawników i wykonanie rabat tema tycznych bylinami i siewem na całej powierzchni, -profilowanie terenu, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 3. Wykon awca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób okre ś lony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji t echnicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez >>ECO-ART L uiza Kałuska<<; cz ęś ci składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w ymienione w zał ą czniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowi ą zuj ą cymi przepisami, normami i sztuk ą budowlan ą oraz na podstawie ogl ę dzin terenu budowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information