Usługi wsparcia użytkowników systemu KSAT2000i w bieżącej eksploatacji i konserwacji systemu w zakresie nieobjętym gwarancją oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego i serwisu uzupełniającego

Order Newsletter: 2016 Position: 377170 (oferta nr 3154036)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-12-30

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi wsparcia użytkowników systemu KSAT2000i w bieżącej eksploatacji i konserwacji systemu w zakresie nieobjętym gwarancją oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego i serwisu uzupełniającego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i bieżącej konserwacji nad wdrożonym u Zamawiającego Systemem KSAT2000i w zakresie niżej wymienionych Modułów: 1) Administrator Systemów Aplikacji (ASA) 2) Centralna Kartoteka Kontrahentów (CKK) 3) Centralny Rejestr Umów (CRU) 4) Centrum Obsługi Świadczeń (COS) 5) Dodatki Mieszkaniowe (DOM) 6) Egzekucja (EGZ) 7) Ewidencja Działalności Gospodarczej (EDG) 8) Ewidencja Kadrowa (EK) 9) Ewidencja Koncesji Alkoholowych (ALK) 10) Ewidencja Ludności (EWD) 11) Fakturowanie (FA) 12) Gospodarka Mieniem Komunalnym (GMK) 13) Gospodarka Odpadami (GOP) 14) Informacja Adresowa (IA) 15) Księga Główna (KG) 16) Majątek (MAJ) 17) Należności i Zobowiązania (NZ) 18) Organizacja Pracy Urzędu (ORG) 19) Planowanie i Monitorowanie Budżetu (BUD) 20) Płace (PL) 21) Pomoc Materialna dla Uczniów (PMU) 22) Raportowanie Adhoc (ADH) 23) Repozytorium Systemu (RS) 24) Sprawozdawczość Budżetowa (SPR) 25) Podatki (POD) 26) Dodatek energetyczny (DOE) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i obowiązki Wykonawcy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 3 do Informacji Niezbędnych do Przeprowadzenia Postępowania. 3.1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, dwóch osób wykonujących czynności związane ze serwisu i bieżącej konserwacji nad wdrożonym u Zamawiającego Systemem KSAT2000i. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 3.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości iloczynu 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w czasie realizacji zamówienia, określonego rozporządzeniem Rady Ministrów) w przeliczeniu na wymiar czasu pracy niezatrudnionej osoby wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby dni w okresie realizacji zamówienia, w które nie była zatrudniona. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.1. czynności. 3.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 72250000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information