Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, tytuł projektu: „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodow

Order Newsletter: 2016 Position: 376947 (oferta nr 3153813)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-12-30

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, tytuł projektu: „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodow

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pracowni praktycznej nauki zawodu techników i szkół zawodowych w Siemianowicach Śląskich, związana z wykonaniem zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, tytuł projektu: „Rozwój kompetencji i dopasowanie do potrzeb rynku pracy – infrastruktura szkolnictwa zawodowego Siemianowic Śląskich. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy (3) części: 2.1. Część nr 1 zamówienia: „Przebudowa klasopracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych "Budryk"” Przedmiotem Części 1 jest przebudowa klasopracowni w ZSOiZ „Budryk” polegająca na wyodrębnieniu, z istniejących pomieszczeń przyziemia, trzech klasopracowni przystosowanych do przeprowadzenia praktycznej części egzaminu końcowego z zakresu montażu systemów suchej zabudowy, wykonywania robót tapicersko - malarskich oraz robót posadzkowo - okładzinowych. Przebudowa zakłada również zaadaptowanie dwóch istniejących klas na pierwszym piętrze poprzez wyburzenie istniejącej ściany działowej celem połączenia dwóch pomieszczeń i uzyskania obszernej pracowni na potrzeby praktycznej nauki stylizacji i pielęgnacji włosów. Zakres prac obejmuje m.in.: - roboty rozbiórkowe - remont istniejących posadzek, sufitów oraz ścian - wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej - wykonanie instalacji c.o., elektrycznej i oświetleniowej oraz wod.-kan.. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wykonania w imieniu Zamawiającego czynności związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, w tym uzyskania wymaganych prawem opinii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1, zawierają: 1) Przedmiar robót (Dodatek nr 4a do SIWZ), 2) Dokumentacja projektowa (Dodatek nr 5a do SIWZ), 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Dodatek nr 6a do SIWZ). Zamawiający zastrzega, że prace będą wykonywane na czynnym, użytkowanym przez pracowników szkoły i uczniów, budynku. Nie będzie możliwe wyłączenie z użytkowania obiektu na czas wykonywania niezbędnych robót związanych z przedmiotem zamówienia. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. Zalecane jest aby prace powodujące duży hałas były wykonywane od poniedziałku do piątku po godzinie 15.00 lub w dni wolne od zajęć szkolnych, a w przypadku braku takiej możliwości, np. ze względu na technologie lub konieczność zachowania ciągłości robót, były wykonywane po uprzednich ustaleniach z Dyrektorem Szkoły. Wykonawca jest zobowiązany, na bieżąco porządkować i zabezpieczać poszczególne pomieszczenia oraz informować ich użytkowników o ewentualnych niedogodnościach. 2.2. Część nr 2 zamówienia: "Przebudowa klasopracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito”” Przedmiotem Części 2 jest przebudowa klasopracowni w ZSP „Cogito” polegająca na rozbudowie istniejącego budynku szkoły o parterową pracownię obsługi konsumenta oraz robotach remontowych w zakresie dwóch pracowni gastronomicznych i pracowni hotelarskiej. Zakres prac obejmuje m.in.: - roboty fundamentowe i murowe - wykonanie i remont istniejących posadzek, sufitów oraz ścian - wykonanie nowej oraz wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej - wykonanie instalacji kanałowej wentylacji mechanicznej, c.o., elektrycznej i oświetleniowej, informatycznej oraz wod.-kan. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wykonania w imieniu Zamawiającego czynności związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, w tym uzyskania wszystkich wymaganych prawem opinii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2, zawierają: 1) Przedmiar robót (Dodatek nr 4b do SIWZ), 2) Dokumentacja projektowa (Dodatek nr 5b do SIWZ), 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Dodatek nr 6b do SIWZ). Zamawiający zastrzega, że prace będą wykonywane na czynnym, użytkowanym przez pracowników szkoły i uczniów, budynku. Nie będzie możliwe wyłączenie z użytkowania obiektu na czas wykonywania niezbędnych robót związanych z przedmiotem zamówienia. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. Zalecane jest aby prace powodujące duży hałas były wykonywane od poniedziałku do piątku po godzinie 15.00 lub w dni wolne od zajęć szkolnych, a w przypadku braku takiej możliwości, np. ze względu na technologie lub konieczność zachowania ciągłości robót, były wykonywane po uprzednich ustaleniach z Dyrektorem Szkoły. Wykonawca jest zobowiązany, na bieżąco porządkować i zabezpieczać poszczególne pomieszczenia oraz informować ich użytkowników o ewentualnych niedogodnościach. 2.3. Część nr 3 zamówienia: "Przebudowa klasopracowni w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”” Przedmiotem Części 3 jest przebudowa klasopracowni w ZSTiO „Meritum” polegająca na adaptacji dwóch pomieszczeń na dwie pracownie kształcenia praktycznego w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”. Zakres prac obejmuje m.in.: - remont istniejących posadzek, sufitów oraz ścian - wymianę istniejącej ślusarki okiennej i drzwiowej - wykonanie instalacji c.o., elektrycznej i oświetleniowej, informatycznej, sprężonego powietrza oraz wod.-kan. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3, zawierają: 1) Przedmiar robót (Dodatek nr 4c do SIWZ), 2) Dokumentacja projektowa (Dodatek nr 5c do SIWZ), 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Dodatek nr 6c do SIWZ). Zamawiający zastrzega, że prace będą wykonywane na czynnym, użytkowanym przez pracowników szkoły i uczniów, budynku. Nie będzie możliwe wyłączenie z użytkowania obiektu na czas wykonywania niezbędnych robót związanych z przedmiotem zamówienia. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. Zalecane jest aby prace powodujące duży hałas były wykonywane od poniedziałku do piątku po godzinie 15.00 lub w dni wolne od zajęć szkolnych, a w przypadku braku takiej możliwości, np. ze względu na technologie lub konieczność zachowania ciągłości robót, były wykonywane po uprzednich ustaleniach z Dyrektorem Szkoły. Wykonawca jest zobowiązany, na bieżąco porządkować i zabezpieczać poszczególne pomieszczenia oraz informować ich użytkowników o ewentualnych niedogodnościach. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia). Dla każdej części zamówienia prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów, odpowiednio dla danej części wymienionej w pkt 2 powyżej (Dodatek nr 7a, 7b i 7c do SIWZ). 4.1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, osób wykonujących pod kierownictwem Kierownika budowy lub Kierownika robót niżej wymienione czynności: a) w odniesieniu do części nr 1 zamówienia: - murarz-tynkarz (co najmniej 1 osoba), - monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych (co najmniej 1 osoba), - elektryk (co najmniej 1 osoba), - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (co najmniej 1 osoba); b) w odniesieniu do części nr 2 zamówienia: - betoniarz-zbrojarz (co najmniej 1 osoba), - murarz-tynkarz (co najmniej 1 osoba), - monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych (co najmniej 1 osoba), - elektryk (co najmniej 1 osoba), - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (co najmniej 1 osoba); c) w odniesieniu do części nr 3 zamówienia: - murarz-tynkarz (co najmniej 1 osoba), - monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych (co najmniej 1 osoba), - elektryk (co najmniej 1 osoba), - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (co najmniej 1 osoba); Wykonawca lub podwykonawca musi zatrudnić co najmniej 1 pracownika w każdym zakresie, o którym mowa wyżej dla każdej z części zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 4.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 4.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości iloczynu 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w czasie realizacji zamówienia, określonego rozporządzeniem Rady Ministrów) w przeliczeniu na wymiar czasu pracy niezatrudnionej osoby wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby dni w okresie realizacji zamówienia, w które nie była zatrudniona. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.1. czynności. 4.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5. Zamawiający w odniesienu do wszystkich częśći zamówienia dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty”, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, rozwiązania proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, źródłem lub szczególnym procesem, który charakteryzuje produkty usługi. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (rozwiązania i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub rozwiązania w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji opisanej w pkt 2.1, 2.2 i 2.3 powyżej. 6. Na roboty będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca w odniesieniu do Części nr 1, Części nr 2 oraz Części nr 3 zamówienia udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 7. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć na każde wezwanie Zamawiającego i przy jego udziale w przeglądach gwarancyjnych oraz do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w odniesieniu do części nr 1, części nr 2 oraz części nr 3. 9. Zamawiający umożliwi Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu przyszłych robót. Zaleca się dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej terenu robót, w celu zapoznania się z warunkami wykonania zamówienia. Wizja lokalna stanowi funkcję pomocniczą przy prawidłowej wycenie przedmiotu zamówienia i umożliwia uwzględnienie przez Wykonawcę wszystkich uwarunkowań wynikających z realizacji zamówienia w czynnym obiekcie szkolnym. Termin wizji ustala się na dzień: a) 17 stycznia 2017 r. godz. 10:00 – dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych "Budryk" ul. W.Budryka 2, 41-103 Siemianowice Śląskie (część nr 1 zamówienia) b) 17 stycznia 2017 r. godz. 11:30 – dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito” ul. Matejki 5,41-100 Siemianowice Śląskie (część nr 2 zamówienia) c) 17 stycznia 2017 r. godz. 13:00 – dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” ul. Katowicka 1, 41-100 Siemianowice Śląskie (część nr 3 zamówienia) Odbycie wizji lokalnej przez Wykonawcę jest fakultatywne. Chęć udziału w wizji lokalnej zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest zgłosić e-mailem na adres przetarg_pracownie@um.siemianowice.pl do godziny 9:00 dnia, w którym wizja ma się odbyć. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osób, które mają wziąć udział w wizji. Osoby, które przybędą na wizję zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości. Zbiórka zainteresowanych Wykonawców każdorazowo w budynkach poszczególnych szkół. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia został określony w Rozdziale VII SIWZ. Podczas wizji lokalnej Zamawiający nie udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ. 10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45214220-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium dla każdej z części. 1) części nr 1 – w wysokości 5 000 PLN słownie: pięć tysięcy złotych 2) części nr 2 – w wysokości 20 000 PLN słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 3) części nr 3 – w wysokości 5

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30