Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta

Order Newsletter: 2016 Position: 375096 (oferta nr 3151962)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-12-28

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta” 2. Zamówienie zostało podzielone na 3 Części. Część 1: Zadanie1 Przedmiotem części 1 będzie: budowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta n/w lokalizacjach zgodnie z zakresem robót określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do Zadania 1: - ul. Emilii Plater / Obrońców Warszawy, - ul. Chopina, - ul. Matejki. Realizacja zamówienia obejmuje m. in.: a) wykonanie nawierzchni piaszczystej, trawiastej, żwirowej; b) dostawy i montażu urządzeń zabawowych; c) dostawy i montażu elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, regulaminy placów zabaw); d) wykonanie ogrodzeń placów zabaw; e) wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego inwestycji; f) odebrania placu zabaw lub jego modernizowanej części (w przypadku gdy zakres robót obejmuje jedynie modernizację części istniejącego placu zabaw) przez instytucję certyfikującą lub inspekcyjną np. Urząd Dozoru Technicznego lub Centrum Kontroli Placów Zabaw zgodnie z normami serii PN-EN-1176 i PN-EN-1177. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Części 1 został zawarty w: - w dokumentacji projektowej stanowiącej Dodatek nr 4a do SIWZ, - w przedmiarze robót stanowiącym Dodatek nr 5a do SIWZ, - w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej Dodatek nr 6a do SIWZ. Część 2: Zadanie 2 Przedmiotem części 2 będzie: budowa placów zabaw w n/w lokalizacjach zgodnie z zakresem robót określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do Zadania 2: - ul. Szkolna, - ul. Rzepusa, - ul. Boczna. Realizacja zamówienia obejmuje m. in.: a) wykonanie nawierzchni piaszczystej, trawiastej, żwirowej; b) dostawy i montażu urządzeń zabawowych; c) dostawy i montażu elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, regulaminy placów zabaw); d) wykonanie ogrodzeń placów zabaw; e) wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego inwestycji; f) odebrania placu zabaw przez instytucję certyfikującą lub inspekcyjną np. Urząd Dozoru Technicznego lub Centrum Kontroli Placów Zabaw zgodnie z normami serii PN-EN-1176 i PN-EN-1177. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Części 2 został zawarty w: - w dokumentacji projektowej stanowiącej Dodatek nr 4b do SIWZ, - w przedmiarze robót stanowiącym Dodatek nr 5b do SIWZ, - w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej Dodatek nr 6b do SIWZ. Część 3: Zadanie 3 Przedmiotem części 3 będzie: budowa i modernizacja placów zabaw w n/w lokalizacjach zgodnie z zakresem robót określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia do Zadania 3: - ul. Skłodowskiej – Curie 1, - ul. Okrężna, - ul. Skłodowskiej – Curie 77, - ul. Reymonta. Realizacja zamówienia obejmuje m. in.: a) wykonanie nawierzchni piaszczystej, trawiastej, żwirowej; b) dostawy i montażu urządzeń zabawowych; c) dostawy i montażu elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, regulaminy placów zabaw); d) wykonanie ogrodzeń placów zabaw; e) wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego inwestycji; f) odebrania placu zabaw lub jego modernizowanej części (w przypadku gdy zakres robót obejmuje jedynie modernizację części istniejącego placu zabaw) przez instytucję certyfikującą lub inspekcyjną np. Urząd Dozoru Technicznego lub Centrum Kontroli Placów Zabaw zgodnie z normami serii PN-EN-1176 i PN-EN-1177. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do Części 3 został zawarty w: - w dokumentacji projektowej stanowiącej Dodatek nr 4c do SIWZ, - w przedmiarze robót stanowiącym Dodatek nr 5c do SIWZ, - w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej Dodatek nr 6c do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia). 3. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca w odniesieniu do Części 1, Części 2, Części 3 zamówienia wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym w Rozdziale IV SIWZ z zastrzeżeniem, iż montaż urządzeń zabawowych Wykonawca może rozpocząć po 1 marca 2017r. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 7 do SIWZ). 5. Na przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca w odniesieniu do Części 1, Części 2, Części 3, udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 6. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia. 6.1. Zamawiający działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy  wymaga  w odniesieniu do Części 1, Części 2, Części 3, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej 1 osoby: wykonującej pod nadzorem kierownika budowy prace związane z: montażem urządzeń zabawowych. Wykonawca lub podwykonawca musi zatrudnić co najmniej 1 pracownika o którym mowa wyżej dla każdej z części zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 6.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a)      żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b)      żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)      przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 6.3.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a)      oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b)      poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c)      zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d)      poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości iloczynu 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w czasie realizacji zamówienia, określonego rozporządzeniem Rady Ministrów) w przeliczeniu na wymiar czasu pracy niezatrudnionej osoby wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby dni w okresie realizacji zamówienia, w które nie była zatrudniona. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1. czynności. 6.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. 8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. 11. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy w odniesieniu do Części 1, Części 2, Części 3 , przedłożenia Harmonogramu realizacji robót w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 12. W celu potwierdzenia, że oferowana robota budowlana spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do Części 1, Części 2, Części 3, zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego Opis oferowanych urządzeń. Dokument ten jest składany w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45112723-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium: a) w odniesieniu do Części 1- w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), b) w odniesieniu do Części 2 - w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysięcy złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30