Utrzymanie czystości i porządku w budynku Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie.

Order Newsletter: 2016 Position: 361514 (oferta nr 3138381)

Client
Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych
State
małopolskie
Address
32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 4 4
Phone
032 6233191
Fax
032 6230058
E-Mail
mzzk-zp@chrzanow.pl
Created
2016-12-07

Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych ul. Garncarska 4 4 32-500 Chrzanów małopolskie tel. 032 6233191 fax. 032 6230058 REGON 12028897900000

I.2) Type of contracting: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utrzymanie czystości i porządku w budynku Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie czystości i porządku w budynku Miejskiego Zarządu Zasobów Komunalnych w Chrzanowie. Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zamówieniem precyzuje załącznik nr 1 do specyfikacji. 2. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, który stanowi integralną część SIWZ – załącznik nr 2 do specyfikacji. 3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV – 90919200-4 Usługi sprzątania biur 4. Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie utrzymania czystości i porządku, sprecyzowanych w załączniku nr 1 do specyfikacji, o ile wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami). W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia kontrolne oraz sankcje reguluje wzór umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90919200-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30