Dostarczenie pomocy dydaktycznych dla projektu „Nowoczesna szkoła”– w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI „Wzmocnienie potencj

Order Newsletter: 2016 Position: 359332 (oferta nr 3136200)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-12-05

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostarczenie pomocy dydaktycznych dla projektu „Nowoczesna szkoła”– w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI „Wzmocnienie potencj

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostarczenie pomocy dydaktycznych dla projektu „Nowoczesna szkoła”– w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego”, Działania 11.1 „Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego”, Poddziałania 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”. 2. Zamówienie zostało podzielone na 2 Części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej wybranych części (także na całość zamówienia). Dla każdej części zamówienia prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty. Opis poszczególnych części zamówienia: 2.1. Część 1: Zakup urządzeń komputerowych oraz tablic interaktywnych. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz tablic interaktywnych (wraz z montażem), obejmujący: 1. Zestaw komputerowy 15 szt. 2. Tablica interaktywna 3 szt. 3. Ekran 3 szt. 4. Laptop 3 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wykaz minimalnych wymagań dla urządzeń komputerowych oraz tablic interaktywnych został zawarty w Dodatku nr 3 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia komputerowe oraz tablice interaktywne spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego. Dokument ten jest składany w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2.2. Część 2: Zakup pomocy dydaktycznych: Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych pomocy dydaktycznych, obejmujący: 1. Zestaw do optyki 6 szt. 2. Waga elektroniczna 6 szt. 3. Mikroskop cyfrowy 3 szt. 4. Zestaw preparatów mikrobiologicznych 6 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wykaz minimalnych wymagań dla pomocy dydaktycznych został zawarty w Dodatku nr 4 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że oferowane pomoce dydaktyczne spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego. Dokument ten jest składany w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 5a/5b do SIWZ). 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, rozwiązania proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (rozwiązania), usługi spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub rozwiązania w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia opisane w Dodatku nr 3 i nr 4 do SIWZ. 6. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Nowoczesna szkoła”– w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego”, Działania 11.1 „Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego”, Poddziałania 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”. 7. Miejscem dostawy zakupionego sprzętu będą: a) Gimnazjum Nr 2, ul. Przyjaźni 28, 41-103 Siemianowice Śląskie; b) Gimnazjum Nr 3, ul. Leśna 1, 41-100 Siemianowice Śląskie; c) Gimnazjum Nr 4, ul. Wyspiańskiego 5, 41-100 Siemianowice Śląskie. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w odniesieniu do Części 1 i Części 2.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39162100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30