Zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

Order Newsletter: 2016 Position: 354470 (oferta nr 3131345)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-11-29

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ze skrzynią ładunkową wywrotną, na potrzeby Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie wraz z rocznym pakietem ubezpieczenia OC, NW. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia określa Dodatek nr 4 do SIWZ. Samochód musi być sprawny i musi posiadać aktualne badania techniczne. 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na pojazd gwarancji na okres 6 miesięcy na silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne bez limitu kilometrów, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru pojazdu. 3. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatny przegląd serwisowy, w stacji obsługi zlokalizowanej na terenie miasta siedziby Zamawiającego lub w miejscowości w promieniu 30 km licząc od granicy miasta będącego siedzibą Zamawiającego. Przegląd serwisowy będzie obejmował wymianę zużytych części które zapewni Wykonawca z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych (w szczególności: płyny, oleje), które zapewni Zamawiający. 4. Samochód ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego (Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie) w godzinach pracy Urzędu Miasta. 5. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego Opis oferowanego samochodu stanowiący Dodatek nr 5 do SIWZ. Dokument ten jest składany w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 6 do SIWZ). 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w 29 ust. 4 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34134000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30