Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2017 roku.

Order Newsletter: 2016 Position: 344181 (oferta nr 3121156)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-11-16

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2017 roku.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz oryginalnych i fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2017 roku według formularza cenowego /przedmiar zamówienia na 2017 rok/, stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. 2. Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące dostarczanych w ramach zamówienia tonerów i tuszy: 1) Zamawiający zamawia materiały oryginalne. Przez oryginalne materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie wyłącznie materiały eksploatacyjne wyprodukowane od podstaw przez lub na zamówienie producenta sprzętu lub kompatybilne ze sprzętem, w którym znajdą zastosowanie, które zostały opracowane (zaprojektowane) razem ze sprzętem i nośnikami w celu zapewnienia optymalnej jakości druku, wydajności i niezawodności sprzętu, nieregenerowane, niereprodukowane oraz nieposiadające elementów z recyklingu ani elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. 2) Oferowane materiały muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i badania, muszą być fabrycznie nowe, posiadać oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy); 3) Materiały muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania. Muszą one posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt, znak firmowy producenta, kod produktu, typ oraz model sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony oraz termin ważności. 3. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy, spełniają wymagania Zamawiającego. Przez produkt równoważny, Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych (pojemność, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do materiałów oryginalnych (pożądanych przez Zamawiającego). Jednocześnie musi on być nieregenerowany, niereprodukowany oraz nieposiadający elementów z recyklingu ani elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca obowiązkowo musi przedstawić dokładny ich opis oraz wskazać do jakiego urządzenia jest on przeznaczony. Produkt równoważny winien być określony z nazwy, symbolu, poprzez podanie producenta oraz pojemności i wydajności. 4. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za każde uszkodzenie sprzętu niezależnie od tego czy sprzęt jest objęty gwarancją producenta, czy jest w okresie pogwarancyjnym, które spowodowane będzie używaniem dostarczonych materiałów. 5. Stosowanie produktów równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji sprzętu. Jeżeli na skutek awarii sprzętu wynikłej z winy zastosowania materiałów eksploatacyjnych Zamawiający utraci gwarancje producenta urządzenia, w ramach rekompensaty za utracone korzyści Wykonawca, w drodze umowy, będzie zobowiązany do przejęcia obowiązków gwaranta na pozostały okres udzielonej gwarancji. 6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty próbki zaoferowanego produktu z pozycji 211 formularza ofertowego/przedmiar zamówienia na 2017 r. tj.; zszywki ocynkowane 26/6 wraz z ofertą w celu dokonania przez komisję przetargową testu próbek na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. 7. Komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert dokona testu próbek dołączonych do ofert przez wykonawców w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w formularzu cenowym /przedmiar zamówienia na 2016 r./, stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. Test będzie polegał na trzykrotnej próbie zszycia 30 kartek papieru A4 Pollux 80g/m2. Test zostanie przeprowadzony z użyciem zszywacza marki Leitz. Zamawiający uzna iż oferowany produkt odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego jeżeli w teście próbek co najmniej dwie próby zszycia zakończą się pomyślnie. Przeprowadzony test próbek udokumentowany zostanie protokołem sporządzonym przez komisję przetargową Zamawiającego. Do protokołu Zamawiający dodatkowo załączy zdjęcia z testu. 8. W przypadku awarii drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego lub kserokopiarki, spowodowanej zastosowaniem tonera lub atramentu dostarczonego przez Wykonawcę, naprawy drukarki dokonuje Zamawiający na koszt Wykonawcy. 9. W przypadku awarii o której mowa w ust. 6, Wykonawca winien dostarczyć urządzenie zastępcze dla Zamawiającego o porównywalnych parametrach technicznych w ciągu 5-7 dni roboczych od dnia zgłoszenia o zaistniałej sytuacji przez Zamawiającego, zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym. Dostarczenie urządzenia zastępczego zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. 10. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz oryginalnych i fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli następować będą w ciągu 2-4 dni roboczych (za wyjątkiem pozycji 39-50 w formularzu cenowym/przedmiar zamówienia na 2017r., dla których termin dostawy wynosi 14 dni) od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu lub faksu zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym. Sukcesywny czas dostawy materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. 11. Wymagania jakościowe - dostarczane tusze i tonery muszą spełniać następujące wymagania: 1) nie mogą wpływać na złą jakość wydruku, tzn. na wydruku nie mogą znajdować się niepożądane kropki, plamki, kreski, smugi itp.; 2) proszek znajdujący się w tonerach nie może się wysypywać; 3) nie mogą ujemnie wpływać na jakość pracy podzespołów drukarek. 12. Dostarczone materiały muszą być wysokiej jakości o wysokich walorach użytkowych oraz spełniać wymogi zawarte w przedmiarze zamówienia na 2017 rok. 13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 14. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę na własny koszt oraz dostarczyć przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 15. Miejscem dostaw są pomieszczenia piwniczne w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, ul. Wolności 9, ul. Skoczyńskiego 14. 16. Wykonawca ma obowiązek zutylizować zużyte pojemniki. W związku z tym Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się odebrać wszystkie zużyte przez Zamawiającego tonery, kartridże i bębny w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania mu zawiadomienia o możliwości ich odbioru. 17. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczony przedmiot zamówienia 12 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia dostawy. 18. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą następowały po każdym zrealizowanym prawidłowo zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw. 19. Należność przekazywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT, w terminie 15-30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Termin zapłaty za rachunek/fakturę zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. 20. Jeżeli w okresie trwania umowy Zamawiający zrealizuje mniejszą ilość zamówienia, niż określono w przedmiarze zamówienia na 2017 rok, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego. Niewykonanie umowy w takim przypadku nie będzie traktowane jako odstąpienie Zamawiającego od umowy. 21. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym/przedmiar zamówienia na rok 2017 – Załącznik nr 1 do SIWZ. Ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym/przedmiar zamówienia nie mogą ulec zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy. 22. Równoważność materiałów i urządzeń. 1) W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych produktów, które są wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy/przedmiar zamówienia pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry jakościowe i ilościowe jak materiały wymienione w w/w dokumentach. 3) Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy produktów spożywczych, wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy/przedmiar zamówienia spełniają wymagania Zamawiającego. 4) Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 5) Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te produkty (równoważne lub lepsze). 6) W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych produktów, to rozumie się przez to, że w kalkulacji ceny oferty ujęto produkty zaproponowane w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy/przedmiar zamówienia. Pod pojęciem parametry rozumie się skład, jakość, wagę, pojemność, funkcjonalność i przeznaczenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30190000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych złotych) do dnia 28 listopada 2016 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30