Adaptacja pomieszczenia Urzędu Miasta Stalowa Wola pod serwerownię w ramach „Projektu cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych”. RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie

Order Newsletter: 2016 Position: 341452 (oferta nr 3118427)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-11-10

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Adaptacja pomieszczenia Urzędu Miasta Stalowa Wola pod serwerownię w ramach „Projektu cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych”. RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Cześć pierwsza: „Adaptacja pomieszczenia Urzędu Miasta Stalowa Wola na serwerownię” a)Prace budowlane adaptacyjne pomieszczenia, rozbudowa instalacji elektrycznej, instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu pod potrzeby serwerowni w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wolności 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej (projekt budowlany – Adaptacja pomieszczenia Urzędu Miasta Stalowa Wola na serwerownię z opisem technicznym wielobranżowym, projekt budowlany „Rozbudowa instalacji elektrycznej” bez część dotyczącej UPS i szaf rack 19”). b)Wykonanie i uruchomienie instalacji systemu klimatyzacji wraz z Systemem Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) z fabrycznie nowych, nieużywanych elementów w pomieszczeniu serwerowni . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej (projekt budowlany – Adaptacja pomieszczenia Urzędu Miasta Stalowa Wola na serwerownię z opisem technicznym wielobranżowym). c)Wykonanie i uruchomienie instalacji systemu automatycznego gaszenia pożaru z fabrycznie nowych, nieużywanych elementów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ i dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy „Budowa systemu gaszenia pożaru”). Część druga: „System zasilania awaryjnego i montaż szaf rack 19” w serwerowni” a.Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego systemu zasilania awaryjnego UPS wraz z montażem i uruchomieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ i dokumentacji technicznej („Adaptacja pomieszczenia Urzędu Miasta Stalowa Wola na serwerownię”, projektu budowlanego „Rozbudowa instalacji elektrycznej”, specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), przedmiarów robót ). b.Dostawa trzech fabrycznie nowych, nieużywanych szaf teleinformatycznych typu rack 19 cali wraz z ich montażem i uruchomieniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ i dokumentacji technicznej („Adaptacja pomieszczenia Urzędu Miasta Stalowa Wola na serwerownię”, projektu budowlanego „Rozbudowa instalacji elektrycznej”, specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), przedmiarów robót). 2.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa na którą składają się: Projekt budowlany „Adaptacja pomieszczenia Urzędu Miasta Stalowa Wola na serwerownię”z opisem technicznym wielobranżowym, Projekt budowlany „Rozbudowa instalacji elektrycznej”, Projekt wykonawczy „Budowa systemu gaszenia pożaru”, przedmiary robót, Specyfikacje techniczne dostaw oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji oraz uwarunkowania zawarte w SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45400000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Dla części I zamówienia - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) 2. Dla części II zamówienia – Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure:

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30