Świadczenie usługi oświetleniowej na majątku firmy Tauron Dystrybucja S.A. na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Order Newsletter: 2016 Position: 332054 (oferta nr 3109027)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-10-27

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi oświetleniowej na majątku firmy Tauron Dystrybucja S.A. na terenie miasta Siemianowice Śląskie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi oświetleniowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie na punktach oświetleniowych w ilości 1849 szt. stanowiących własność Tauron Dystrybucja S.A. Punkt oświetleniowy (świetlny) należy rozumieć jako kompletną oprawę oświetleniową, a oprawą oświetleniową jest urządzenie służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania światła wysyłanego przez źródło światła, zawierające elementy niezbędne do mocowania i ochrony źródła światła oraz do przyłączenia go do obwodu zasilającego. Szczegółowy wykaz obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją usługi zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (INDPP). 2. Zamawiający działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej 1 osoby wykonującej prace związane z demontażem i montażem wysięgników, opraw oświetlenia. 3. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osoby: a) Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do wglądu zanonimizowaną kopię umowy o pracę zawartą z pracownikiem świadczącym czynności, o których mowa w pkt 2. powyżej. b) w przypadku jakichkolwiek zmian odnośnie zatrudnienia osoby o której mowa w pkt 2. powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego w terminie 5 dni od daty zaistnienia zmian, 4. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę zanonimizowanej kopii umowy o pracę zawartej z pracownikiem wykonującym w trakcie realizacji zamówienia prace związane z demontażem i montażem wysięgników, opraw oświetlenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika świadczącego usługi na podstawie umowy o pracę. b) W przypadku niezatrudnienia w okresie realizacji zamówienia osoby, o której mowa w pkt 2. powyżej, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości iloczynu 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (określonego rozporządzeniem Rady Ministrów) w przeliczeniu na wymiar czasu pracy niezatrudnionej osoby wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby dni w okresie realizacji zamówienia, w które dana osoba nie była zatrudniona. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50232100-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information