Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli

Order Newsletter: 2016 Position: 329345 (oferta nr 3106318)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-10-24

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych wykonanych z płyt melaminowych w pomieszczeniach biurowych wskazanych przez Zamawiającego. Wszystkie meble muszą być zamykane na zamek. Kolor zamawianych mebli do uzgodnienia z Zamawiającym. 2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawca z którym Zamawiający podpisze umowę winien wykonać dokładnych pomiarów pomieszczeń do których przewidziane są meble biurowe objęte przedmiotowym zamówieniem. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 4. Oferowane meble winny być wykonane zgodnie z następującymi normami:  PN-EN 527-2:2004  PN-EN 1023-2:2002  PN-EN 14073-2:2006  PN-EN 1335-2:2002 5. Z realizacji przedmiotu zamówienia sporządzany jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia, który podpisuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 6. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający uwzględni wszystkie uwagi w protokole odbioru przedmiotu zamówienia oraz wezwie Wykonawcę pisemnie lub faxem do należytego wykonania w terminie 3 dni roboczych tych części przedmiotu zamówienia, których sposób wykonania lub jakość zostały zakwestionowane przez przedstawicieli Zamawiającego w trakcie sprawdzenia. 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na koszt Wykonawcy art. spożywcze będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad. 8. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. 9. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych rezultatów dostaw przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. Nr 1. Równoważność materiałów i urządzeń. 1. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych produktów, które są wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry jakościowe i ilościowe jak materiały wymienione w w/w dokumentach. 3. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy produktów spożywczych, wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz rzeczowo - cenowy spełniają wymagania Zamawiającego. 4. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 5. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te produkty (równoważne lub lepsze). 6. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych produktów, to rozumie się przez to, że w kalkulacji ceny oferty ujęto produkty zaproponowane w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz rzeczowo - cenowy. Pod pojęciem parametry rozumie się skład, jakość, wagę, pojemność, funkcjonalność i przeznaczenie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 36100000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30