Zielone płuca miast - ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych – Stawy Brysiowe, Park Bytkowski)

Order Newsletter: 2016 Position: 318493 (oferta nr 3097422)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-10-05

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zielone płuca miast - ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych – Stawy Brysiowe, Park Bytkowski)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont Stawów Brysiowych w celu utrzymania ich funkcji poprzez: -wykonanie uszczelnienia dna i brzegów dużego Stawu Brysiowego, -wykonanie uszczelnienia małego Stawu Brysiowego, -odtworzenie połączenia hydraulicznego pomiędzy stawami w postaci podziemnego pasażu biologicznego, -remont awaryjnego przelewu wody z małego Stawu Brysiowego do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej. Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej dla poddziałania: 5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT, pn. Zielone Płuca Miast - ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną. Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych - Stawy Brysiowe, Park Bytkowski. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w: - w dokumentacji projektowej stanowiącej Dodatek nr 7 do SIWZ, - w przedmiarze robót stanowiącym Dodatek nr 8 do SIWZ, - w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącej Dodatek nr 9 do SIWZ, - w informacjach dodatkowych stanowiących Dodatek nr 11 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 10 do SIWZ). 4. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy przedłożenia w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy Harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji robót, opracowanego po uzgodnieniu z osobami prowadzącymi nadzór przyrodniczy, który będzie uwzględniał specyfikę prowadzonych prac. Wykonawca przystąpi do realizacji prac po uzyskaniu akceptacji Harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji robót przez Zamawiającego. 5. Na przedmiot zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 6. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia. 7.1. Zamawiający działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. ½ etatu, co najmniej 1 osoby wykonującej prace budowlane związane z kształtowaniem i uszczelnianiem zbiornika wodnego, wykonywane pod nadzorem kierownika budowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 7.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osoby: a) czynności, o których mowa w pkt 7.1. powyżej będą świadczone przez osobę wymienioną w Wykazie pracowników, stanowiącym załącznik do umowy, b) Wykonawca w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopię umowy o pracę zawartej przez Wykonawcę z pracownikiem świadczącym czynności, o których mowa w pkt 7.1. powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych, c)w przypadku jakichkolwiek zmian odnośnie zatrudnienia osoby wskazanej w Wykazie pracowników stanowiącym załącznik do umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego w terminie 5 dni od daty zaistnienia zmian, d)zmiana osoby wskazanej w Wykazie pracowników stanowiącym załącznik do umowy nastąpi w drodze aneksu do umowy 7.3.Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 1) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopię umowy o pracę zawartej przez Wykonawcę z pracownikiem wykonującym prace budowlane związane z kształtowaniem i uszczelnianiem zbiornika wodnego wykonywane pod nadzorem kierownika budowy. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych. 2)Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umowy o pracę zawartej przez Wykonawcę z pracownikiem wykonującym w trakcie realizacji zamówienia czynności związane z kształtowaniem i uszczelnianiem zbiornika wodnego, wykonywane pod nadzorem kierownika budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 1) powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika świadczącego usługi na podstawie umowy o pracę. 3)W przypadku niezatrudnienia w okresie realizacji zamówienia osoby, o której mowa w pkt 7.1. powyżej, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości iloczynu 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na wymiar czasu pracy niezatrudnionej osoby wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby dni w okresie realizacji zamówienia, w które nie była zatrudniona. 7.4. Wykonawca może dokonać zmiany osoby, wskazanej przez Wykonawcę w Wykazie osób stanowiący załącznik do umowy. Z zastrzeżeniem, iż nowa osoba, będzie zatrudniona przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. ½ etatu oraz będzie wykonywała w trakcie realizacji zamówienia czynności związane z kształtowaniem i uszczelnianiu zbiornika wodnego wykonywane pod nadzorem kierownika budowy. Zmiana osoby wskazanej w Wykazie pracowników stanowiącym załącznik do umowy nastąpi w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy. 8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, urządzenia proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji opisanej w pkt. 2 powyżej. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 9.Zamawiający nie przewiduje odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej. 10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45112500-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości 20.000,-PLN, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: •pien

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30