Budowa ulicy Rozwojowej

Order Newsletter: 2016 Position: 318463 (oferta nr 3097392)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-10-05

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa ulicy Rozwojowej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Rozwojowej”. Zakres robót obejmuje: • wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego i betonu asfaltowego, • wykonanie kanalizacji deszczowej, • zabudowanie krawężników drogowych, • wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu - warstwa wiążąca i warstwa ścieralna, • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Przedmiar robót (Dodatek nr 8 do SIWZ), - Dokumentacja projektowa (Dodatek nr 9 do SIWZ). - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Dodatek nr 10 do SIWZ) 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (Dodatek nr 7do SIWZ). 4.1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej 2 osób wykonujących pod kierownictwem Kierownika budowy lub Kierownika robót czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych w zakresie robót drogowych (co najmniej 1 osoba) oraz czynności związane z wykonywaniem robót instalacyjnych w zakresie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych (co najmniej 1 osoba). W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 4.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osoby: a) czynności, o których mowa w pkt 4.1. powyżej będą świadczone przez osoby wymienione w Wykazie pracowników, stanowiącym załącznik do umowy, b) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopię umowy o pracę zawartą przez Wykonawcę z pracownikami świadczącymi czynności, o których mowa w pkt 4.1. powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych, c) w przypadku jakichkolwiek zmian odnośnie zatrudnienia osób wskazanych w Wykazie pracowników stanowiącym załącznik do umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego w terminie 5 dni od daty zaistnienia zmian, d) zmiana osoby wskazanej w Wykazie pracowników stanowiącym załącznik do umowy nastąpi w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy. 4.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust.3a ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 1) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopię umowy o pracę zawartej z pracownikiem wykonującym pod kierownictwem Kierownika budowy lub Kierownika robót w trakcie realizacji zamówienia czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych w zakresie robót drogowych oraz robót instalacyjnych w zakresie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych. 2) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych z pracownikami, o których mowa w pkt 1) powyżej oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących roboty na podstawie umowy o pracę. 3) w przypadku niezatrudnienia w okresie realizacji zamówienia osób, o których mowa w pkt 4.1. powyżej, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości iloczynu 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na wymiar czasu pracy niezatrudnionej osoby wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz liczby dni w okresie realizacji zamówienia, w które nie była zatrudniona. 4.2. Wykonawca może dokonać zmiany osób, wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie osób stanowiącym załącznik do umowy, z zastrzeżeniem, iż nowe osoby będą zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, i które będą wykonywać pod kierownictwem Kierownika budowy lub Kierownika robót czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych w zakresie robót drogowych oraz czynności związane z wykonywaniem robót instalacyjnych w zakresie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych. Zmiana osób wskazanych w Wykazie pracowników stanowiącym załącznik do umowy nastąpi w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy. 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem „parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty", aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, rozwiązania proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (rozwiązania i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub rozwiązania w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji opisanej w pkt. 2 powyżej. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233252-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30