Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola” Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020

Order Newsletter: 2016 Position: 301586 (oferta nr 3081371)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-08-18

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola” Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX, Działanie 9.1 Regionalnego programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Na przedmiot zamówienia składają się następujące części, określone szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz rzeczowo - cenowy: 1) Część I - Mięso - wyroby i przetwory mięsne. 2) Część II - Pieczywo. 3) Część III - Artykuły spożywcze różne. 2. Liczba poszczególnych art. spożywczych wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz rzeczowo – cenowy ma wymiar szacunkowy. Dopuszcza się zmianę liczby poszczególnych art. spożywczych, tak aby wartość danej części zamówienia nie uległa zwiększeniu. 3. Przedmiot zamówienia realizowany jest na potrzeby zbiorowego żywienia dzieci z grup przedszkolnych utworzonych w Przedszkolu nr 15 i Przedszkolu nr 18 w Stalowej Woli, w ramach projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola” (stanowi tzw. „wsad do kotła”). 4. Miejsce dostawy: Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli (ul. Obr. Westerplatte 1, 37-450 Stalowa Wola) i Przedszkole nr 18 w Stalowej Woli (ul. Poniatowskiego 33, 37-450 Stalowa Wola). 5. Dostawa art. spożywczych następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie. W zamówieniu Zamawiający przekaże rodzaj i ilość zamawianej żywności jaka ma być dostarczona. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów. 6. Dostarczane produkty spożywcze muszą spełniać wymogi jakościowe, określone w przepisach dot. żywienia zbiorowego w przedszkolu, w tym w szczególności spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 1 sierpnia 2016 r., poz. 1154). 7. Wykonawca dostarcza produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów, w chwili dostawy, nie może być krótszy niż ½ ogólnego terminu przydatności do spożycia danego produktu. 8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 z 2006 r., poz. 1225, ze zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca zapewni takie opakowanie art. spożywczych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu i składowania. 10. Z realizacji przedmiotu zamówienia sporządzany jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia, który podpisuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 11. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający uwzględni wszystkie uwagi w protokole odbioru przedmiotu zamówienia oraz wezwie Wykonawcę pisemnie lub faxem do należytego wykonania w terminie 2 dni roboczych tych części przedmiotu zamówienia, których sposób wykonania lub jakość zostały zakwestionowane przez przedstawicieli Zamawiającego w trakcie sprawdzenia. 12. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na koszt Wykonawcy art. spożywcze będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad. 13. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. 14. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych rezultatów dostaw przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i Formularzu rzeczowo – cenowym, w tym w szczególności: żywność o niewłaściwej jakości, zdrowotnej, handlowej, o nieaktualnym terminie przydatności do spożycia itp. 15. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu rzeczowo – cenowym – Załącznik nr 1 do SIWZ. Ceny jednostkowe podane w Formularzu rzeczowo – cenowym nie mogą ulec zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy. 16. Rachunki/faktury winny być wystawiane za prawidłowo wykonane łączne, faktycznie zrealizowane dostawy (zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego) w okresie od 1 do 15 dnia każdego miesiąca i od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca (maksymalnie 2 rachunki/faktury za dostawy w danym miesiącu). Podstawę wystawienia rachunku/faktury stanowi protokół odbioru zamówienia, dostarczonego w okresie za który wystawiany jest rachunek/faktura. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji do 50% wartości zamówienia podstawowego każdej części zamówienia, w przypadku niskiej frekwencji dzieci z grup utworzonych w ramach projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola” w Przedszkolu nr 15 i Przedszkolu nr 18, na rzecz których realizowane jest zamówienie. Równoważność materiałów i urządzeń. 1. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych produktów, które są wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz rzeczowo - cenowy pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry jakościowe i ilościowe jak materiały wymienione w w/w dokumentach. 3. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy produktów spożywczych, wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz rzeczowo - cenowy spełniają wymagania Zamawiającego. 4. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 5. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te produkty (równoważne lub lepsze). 6. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych produktów, to rozumie się przez to, że w kalkulacji ceny oferty ujęto produkty zaproponowane w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz rzeczowo - cenowy. Pod pojęciem parametry rozumie się skład, jakość, wagę, pojemność, funkcjonalność i przeznaczenie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 15800000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30