Remonty bieżące jezdni i chodników wraz z utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Siemianowice Śląskie

Order Newsletter: 1 Position: 174939 (oferta nr 3069574)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-08-05

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remonty bieżące jezdni i chodników wraz z utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Siemianowice Śląskie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontami bieżącymi jezdni i chodników oraz utrzymaniem oznakowania poziomego i pionowego na terenie miasta Siemianowice Śląskie. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Dodatek nr 9 do SIWZ oraz przedmiar robót załączony do SIWZ jako Dodatek nr 10 i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załączona do SIWZ jako Dodatek nr 11. 3.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 4.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia: a) zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie krócej niż na okres 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego wykonanego zakresu robót remontowanych jezdni i chodników; b) na okres 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń robót w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego; c) na okres 24 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń robót w zakresie wykonania oznakowania poziomego materiałami chemoutwardzalnymi; d) na okres 12 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń robót w zakresie wykonania oznakowania poziomego farbami akrylowymi. 5.W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć na każde wezwanie Zamawiającego i przy jego udziale w przeglądach gwarancyjnych oraz do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information