Remont alejek i zieleni na skwerze przy Pl. Rapackiego za pomnikiem J. Piłsudskiego w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

Order Newsletter: 1 Position: 170457 (oferta nr 3067333)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-08-02

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont alejek i zieleni na skwerze przy Pl. Rapackiego za pomnikiem J. Piłsudskiego w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Remont alejek i zieleni na skwerze przy Pl. Rapackiego za pomnikiem J. Piłsudskiego w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.Przedmiotem zamówienia jest remont alejek i zieleni na skwerze przy Pl. Rapackiego za pomnikiem J. Piłsudskiego w Toruniu wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.( działki oznaczone geodezyjnie nr 335 i 337 z obrębu 13) 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500 z aktualizacją do celów projektowych; 2) sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, tj.: projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie obejmującym m.in. wykonanie : a) rozbiórka zniszczonych elementów przewidzianych do remontu; b) budowa alejek asfaltowych obramowanych obrzeżem betonowym na łącznej powierzchni ok. 1130m2, c) budowa schodów terenowych z kostki betonowej obramowanych obrzeżem betonowym na łącznej powierzchni ok. 135m2, d) renowacja trawników sąsiadujących z remontowanymi ciągami komunikacji pieszej na łącznej powierzchni ok. 1300 m2, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę/ lub, gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, decyzji o dopuszczeniu do użytkowania (jeżeli będzie wymagana) oraz innych wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania, odbioru robót budowlanych i oddania obiektu do użytkowania, kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych i ogrodniczych - zgodnie z odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania oraz oddania obiektu do użytkowania, sprawowanie nadzoru autorskiego (wielobranżowego) nadrealizacją wykonywanych robót budowlanych. 3.Całość przedmiotu umowy należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz ogrodniczą, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. 4.Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera uproszczony program funkcjonalno-użytkowy (opracowanie własne Zamawiającego), stanowiący załącznik do SIWZ. 5. Całość przedmiotu umowy należy wykonać zgodnie z uproszczonym programem funkcjonalnoużytkowym, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 6. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową. Termin wykonania zamówienia nie później niż 20.10.2016 z zastrzeżeniem ust .2 § 4 wzoru umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452333269

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information