Zakup i dostawa fabrycznie nowych kserokopiarek

Order Newsletter: 1 Position: 160031 (oferta nr 3062124)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-07-27

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa fabrycznie nowych kserokopiarek

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych a) Urządzenie wielofunkcyjne Typ 1- 1 sztuka, b) Urządzenie wielofunkcyjne Typ 2- 2 sztuki, c) Urządzenie wielofunkcyjne Typ 3- 2 sztuki. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia - wykaz minimalnych wymagań wobec urządzeń wielofunkcyjnych określa Dodatek nr 5 do SIWZ. 2. Zamówione urządzenia zostaną dostarczone do siedzib Zamawiającego t.j. przy ul. Jana Pawła II 10 Siemianowice Śląskie i przy ul. Michałkowicka 105 Siemianowice Śląskie we wskazanych ilościach przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zainstalowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomione, sprawdzone oraz przekazane Zamawiającemu przez upoważnionych pracowników Wykonawcy. W dniu dostarczenia przedmiotu umowy Wykonawca na swój koszt przeszkoli pracowników Zamawiającego, w siedzibach Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. 3. Wykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego korzystania z urządzeń a w szczególności dokumenty gwarancyjne i instrukcje dotyczące przedmiotu umowy w języku polskim. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres: a) Urządzenie wielofunkcyjne Typ 1- co najmniej 3 lata z limitem minimum 300 000 kopii A4, b) Urządzenie wielofunkcyjne Typ 2- co najmniej 3 lata z limitem minimum 150 000 kopii A4 na każde z urządzeń; c) Urządzenie wielofunkcyjne Typ 3- co najmniej 3 lata z limitem minimum 150 000 kopii A4 na każde z urządzeń; wraz z obsługą serwisową na czas udzielenia gwarancji, który zaczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru urządzeń bez uwag. 5. Wykonawca w okresie gwarancji, będzie wykonywał bezpłatne przeglądy serwisowe przedmiotu umowy zgodnie z umową i na warunkach w niej określonych. 6. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty Opis oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych stanowiący Dodatek nr 6 do SIWZ (Załącznik nr 5 do oferty). Dokument ten jest składany w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców - np. konsorcjum - dokument potwierdzający, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego składają wspólnie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 301213006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 30 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin wykonania zamówienia

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30