Zagospodarowanie terenu parku na osiedlu Na Skarpie w sektorze Maciej w Toruniu - Toruniu - roboty drogowe

Order Newsletter: 1 Position: 159989 (oferta nr 3062103)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-07-27

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie terenu parku na osiedlu Na Skarpie w sektorze Maciej w Toruniu - Toruniu - roboty drogowe

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) dokończenie wykonania nawierzchni chodników i placów z kostki betonowej gr. 6 cm (bez korytowania, podbudowy i obrzeży), 2) oznakowanie pionowe i poziome alejek oraz terenu miasteczka rowerowego, 3) wykonanie drewnianej podłogi sceny amfiteatru, 4) uzupełnienie obrzeży betonowych w miejscu siłowni, likwidacja tymczasowego przyłącza elektroenergetycznego, 5) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla całości wykonanych robót łącznie z pracami wykonanymi przez wcześniejszego wykonawcę, 6) dokończenie instalacji oświetlenia (m.in.: montaż 9 opraw LED, ustawienie 3 słupów oświetleniowych, montaż tablic bezpiecznikowych, podłączenie przewodów). 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Jaczun, Zbigniew Dorau; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 4. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy. 5. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 470000005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 28 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 2000 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres rękojmi

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30