Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji źródeł niskiej emisji w Toruniu w ramach programu KAWKA II w latach 2016 - 2018.

Order Newsletter: 1 Position: 145619 (oferta nr 3054921)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-07-20

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji źródeł niskiej emisji w Toruniu w ramach programu KAWKA II w latach 2016 - 2018.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji źródeł niskiej emisji w Toruniu w ramach programu KAWKA II w latach 2016-2018 1.2. Wykonawca w ramach zadania, w terminie do 31.12.2016 r. zobowiązuje się do: 1) Przygotowania merytorycznego oraz wykonania jednominutowego spotu radiowego o treści edukacyjnej dotyczącej tematyki związanej z niską emisją oraz o korzyściach zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji i wyemitowania go, w 30 wejściach antenowych w radiu o zasięgu lokalnym, działającym na terenie miasta Torunia, przy czym przynajmniej 70% wejść antenowych musi być nastąpić w pasmach o najwyższej słuchalności wybranej stacji radiowej. W ramach powyższej usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem, produkcją i emisją spotu, w tym m.in.: napisać scenariusz, przygotować tekst, dokonać nagrania w jakości studyjnej z wykorzystaniem lektora i z podkładem muzycznym, zmontować materiał i zlecić emisję. Wykonawca nie może dopuścić do emisji wykonanego spotu bez uzyskania uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego scenariusza, tekstu i gotowego spotu. Po wybraniu przez Wykonawcę radia, w którym nastąpi emisja spotu strony umowy ustalą, które pasma dla tej stacji są pasmami o najwyższej słuchalności, o których mowa wyżej. 2) Przygotowania merytorycznego oraz wykonania 2 różnych 10 minutowych audycji radiowych o treści edukacyjnej dotyczącej tematyki związanej z niską emisją oraz o korzyściach zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji i wyemitowania ich w radiu o zasięgu lokalnym, działającym na terenie miasta Torunia, przy czym emisja audycji musi nastąpić w pasmach o najwyższej słuchalności wybranej stacji radiowej. W ramach powyższej usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem, produkcją i emisją audycji, w tym m.in.: napisać scenariusz, przygotować tekst, dokonać nagrania w jakości studyjnej, zmontować materiał i zlecić emisję. Wykonawca nie może dopuścić do emisji nagranych audycji bez uzyskania uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego całości każdej z audycji. Po wybraniu przez Wykonawcę radia, w którym nastąpi emisja spotu strony umowy ustalą, które pasma dla tej stacji są pasmami o najwyższej słuchalności, o których mowa wyżej. 3) Opracowania treści oraz publikacji w prasie o zasięgu lokalnym lub regionalnym dwóch artykułów tematycznie związanych z zadaniem, o objętości co najmniej 3000 znaków ze spacjami. Publikacja każdego z artykułów nastąpi w dwóch różnych gazetach o zasięgu lokalnym lub regionalnym w wydaniach piątkowych. 4) Organizacji 2 mobilnych stanowisk edukacyjnych, na których prezentowane będą treści edukacyjne dotyczące tematyki związanej z niską emisją oraz o korzyściach zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji we wskazanych przez Zamawiającego jednostkach urbanistycznych Torunia szczególnie zagrożonych niską emisją. W ramach powyższej usługi wykonawca zobowiązuje się do prezentacji treści edukacyjnych w sobotę lub niedzielę przez 6 godzin zegarowych w ramach każdego zorganizowanego mobilnego stanowiska edukacyjnego. 5) Opracowania, zorganizowania i przeprowadzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednej plenerowej gry miejskiej na terenie Torunia, dla co najmniej 50 osób. W ramach powyższego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanych z organizacją gry miejskiej, w tym m.in: opracowanie scenariusza gry, opracowanie logistyczne trasy i zadań na terenie miasta Torunia, nabór uczestników, zakup niezbędnych materiałów do wykonania zadania wraz z nagrodami (w tym koszulek dla uczestników) oraz uzyskanie ew. pozwoleń, jeżeli ich uzyskanie okaże się koniczne dla przeprowadzenia gry miejskich. 1.3. Wykonawca w ramach zadania w terminie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zobowiązuje się do: 1) Przygotowania merytorycznego oraz wykonania jednominutowego spotu radiowego o treści edukacyjnej dotyczącej tematyki związanej z niską emisją oraz o korzyściach zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji i wyemitowania go, w 90 wejściach antenowych w radiu o zasięgu lokalnym, działającym na terenie miasta Torunia, przy czym przynajmniej 70% wejść antenowych musi być nastąpić w pasmach o najwyższej słuchalności wybranej stacji radiowej. W ramach powyższej usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem, produkcją i emisją spotu, w tym m.in.: napisać scenariusz, przygotować tekst, dokonać nagrania w jakości studyjnej z wykorzystaniem lektora i z podkładem muzycznym, zmontować materiał i zlecić emisję. Wykonawca nie może dopuścić do emisji wykonanego spotu bez uzyskania uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego scenariusza, tekstu i gotowego spotu. Po wybraniu przez Wykonawcę radia, w którym nastąpi emisja spotu strony umowy ustalą, które pasma dla tej stacji są pasmami o najwyższej słuchalności, o których mowa wyżej. 2) Przygotowania merytorycznego oraz wykonania 3 różnych 10 minutowych audycji radiowych o treści edukacyjnej dotyczącej tematyki związanej z niską emisją oraz o korzyściach zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji i wyemitowania ich w radiu o zasięgu lokalnym, działającym na terenie miasta Torunia, przy czym emisja audycji musi nastąpić w pasmach o najwyższej słuchalności wybranej stacji radiowej. W ramach powyższej usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem, produkcją i emisją audycji, w tym m.in.: napisać scenariusz, przygotować tekst, dokonać nagrania w jakości studyjnej, zmontować materiał i zlecić emisję. Wykonawca nie może dopuścić do emisji nagranych audycji bez uzyskania uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego całości każdej z audycji. Po wybraniu przez Wykonawcę radia, w którym nastąpi emisja spotu strony umowy ustalą, które pasma dla tej stacji są pasmami o najwyższej słuchalności, o których mowa wyżej. 3) Przygotowania merytorycznego oraz wykonania 2 różnych 10 minutowych audycji telewizyjnych o treści edukacyjnej dotyczącej tematyki związanej z niską emisją oraz o korzyściach zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji oraz ich emisji przed głównym wydaniem programu informacyjnego na kanale TVP Bydgoszcz. W ramach powyższej usługi Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem, produkcją i emisją audycji, w tym m.in. napisać scenariusz, przygotować tekst, dokonać nagrania w jakości studyjnej, zmontować materiał i zlecić emisję. 4) Opracowania treści oraz publikacji w prasie o zasięgu lokalnym lub regionalnym 4 artykułów tematycznie związanych z zadaniem, o objętości co najmniej 3000 znaków ze spacjami. Publikacja każdego z artykułów nastąpi w dwóch różnych gazetach o zasięgu lokalnym lub regionalnym w wydaniach piątkowych. 5) Organizacji 4 mobilnych stanowisk edukacyjnych, na których prezentowane będą treści edukacyjne dotyczące tematyki związanej z niską emisją oraz o korzyściach zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji we wskazanych przez Zamawiającego jednostkach urbanistycznych Torunia szczególnie zagrożonych niską emisją. W ramach powyższej usługi wykonawca zobowiązuje się do prezentacji treści edukacyjnych w sobotę lub niedzielę przez 6 godzin zegarowych w ramach każdego zorganizowanego mobilnego stanowiska edukacyjnego. 6) Zorganizowania i przeprowadzenia w min. 10 toruńskich szkołach wskazanych przez Zamawiającego dla min. 600 uczniów nie mniej niż 40, a nie więcej jednak niż 100 godzin lekcyjnych (ostateczna liczba godzin lekcyjnych wynikać będzie ze złożonej oferty ) poświęconych tematyce niskiej emisji w oparciu o autorski scenariusz wraz z zadaniami aktywizującymi dostosowanymi do wieku uczestników zajęć. 7) Organizacji konkursu plastycznego z nagrodami dla uczniów 10 wybranych przez Zamawiającego toruńskich szkół zlokalizowanych na terenie jednostek urbanistycznych zagrożonych niską emisją. W ramach powyższego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności związanych z organizacją konkursu, w tym m.in. opracowania regulaminu konkursu, dokonania naboru uczestników, zakupu niezbędnych materiałów do przeprowadzenia konkursu wraz z nagrodami. 8) Organizacji tematycznej imprezy plenerowej w formie otwartego pikniku/festynu dla mieszkańców miasta, o tematyce dotyczącej niskiej emisji oraz korzyści zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji zlokalizowanego we wskazanej przez Zamawiającego atrakcyjnej części miasta Torunia. W ramach powyższego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności związanych z organizacją imprezy w tym m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, dokonania wszelkich czynności prawnych związanych z organizacją imprezy. Ponadto Wykonawca w ramach realizacji imprezy plenerowej zobowiązuje się do zorganizowania warsztatów/stoisk tematycznych związanych z niską emisją oraz korzyściami zdrowotnymi i społecznymi wynikającymi z eliminacji źródeł niskiej emisji. 9) Opracowania treści, projektu graficznego, przygotowania do druku i druk oraz kolportaż bezpośrednio do rąk mieszkańców Torunia: - 1000 broszur w formacie B5, stron min. 6, offset, 200g/m² - 2000 ulotek w formacie A4 składane do 1/3, (papier: kreda, grubość 130g/m²) obejmujących tematykę związaną z niską emisją oraz o korzyściach zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji. Treść i projekt powyższych materiałów, przed ich oddaniem do druku wymaga akceptacji Zamawiającego. 10) Opracowania treści, projektu graficznego, przygotowania do druku i druk oraz rozmieszczenie na terenie Torunia: - 200 plakatów - format B5, kreda, pełen kolor, grubość 130g/m² Obejmujących tematykę związaną z niską emisją oraz o korzyściach zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji. Treść i projekt plakatów, przed ich oddaniem do druku wymaga akceptacji Zamawiającego. 11) Opracowania, zorganizowania i przeprowadzenia w terminach uzgodnionym z Zamawiającym dwóch plenerowych gier miejskich na terenie Torunia, dla co najmniej 50 osób każda. W ramach powyższego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanych z organizacją gier miejskich, w tym m.in: opracowanie scenariusza gier, opracowanie logistyczne trasy i zadań na terenie miasta Torunia, nabór uczestników, zakup niezbędnych materiałów do wykonania zadania wraz z nagrodami (w tym koszulek dla uczestników) oraz uzyskanie ew. pozwoleń, jeżeli ich uzyskanie okaże się koniczne dla przeprowadzenia gier miejskich. 12) Kompleksowego zorganizowania w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednodniowego seminarium (siedmiogodzinnego), którego przedmiotem będzie promowanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji dla co najmniej 100 uczestników (jednostek samorządu terytorialnego, oraz innych podmiotów np. instytucje organizacje itp.), których działalność ma związek z niską emisją. W ramach powyższej usługi Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności związanych z organizacją seminarium w tym wynajmu pomieszczeń z niezbędnym wyposażeniem, zaproszenie min. 10 prelegentów, przygotowanie i wydrukowanie materiałów konferencyjnych w postaci książki (B5, okładka, kolor, klejona, wnętrze kreda, lakier offset, 80 stron, 300 egz.). W trakcie seminarium Wykonawca zapewni w niezbędnej ilości, dla wszystkich jej uczestników w tzw. przerwie kawowej - co najmniej kawę, herbatę, cukier, mleko i ciasto oraz w tzw. przerwie lunchowej co najmniej dwa dania na ciepło, dwie surówki i napoje (kawa, herbata, soki) podawane w formie bufetu. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty zorganizowania seminarium, miejsca jej przeprowadzenia, osób prelegentów, treści materiałów konferencyjnych oraz szczegółowego menu. 13) Opracowania treści, projektu graficznego, przygotowania do druku i druk oraz umieszczenie na bilboardzie przy jednej z głównych ulic Torunia wskazanej przez Zamawiającego w miesiącach październik, listopad, grudzień plakatu wielkoformatowego o tematyce związanej z niską emisją oraz o korzyściach zdrowotnych i społecznych płynących z ograniczenia niskiej emisji. 1.4. Wykonawca w ramach zadania, terminie od 1.01.2018 r. do 30.10.2018 r. zobowiązuje się do: 1) Przygotowania merytorycznego oraz wykonania jednominutowego spotu radiowego o treści edukacyjnej dotyczącej tematyki związanej z niską emisją oraz o korzyściach zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji i wyemitowania go, w 90 wejściach antenowych w radiu o zasięgu lokalnym, działającym na terenie miasta Torunia, przy czym przynajmniej 70% wejść antenowych musi być nastąpić w pasmach o najwyższej słuchalności wybranej stacji radiowej. W ramach powyższej usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem, produkcją i emisją spotu, w tym m.in.: napisać scenariusz, przygotować tekst, dokonać nagrania w jakości studyjnej z wykorzystaniem lektora i z podkładem muzycznym, zmontować materiał i zlecić emisję. Wykonawca nie może dopuścić do emisji wykonanego spotu bez uzyskania uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego scenariusza, tekstu i gotowego spotu. Po wybraniu przez Wykonawcę radia, w którym nastąpi emisja spotu strony umowy ustalą, które pasma dla tej stacji są pasmami o najwyższej słuchalności, o których mowa wyżej. 2) Przygotowania merytorycznego oraz wykonania 3 różnych 10 minutowych audycji radiowych o treści edukacyjnej dotyczącej tematyki związanej z niską emisją oraz o korzyściach zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji i wyemitowania ich w radiu o zasięgu lokalnym, działającym na terenie miasta Torunia, przy czym emisja audycji musi nastąpić w pasmach o najwyższej słuchalności wybranej stacji radiowej. W ramach powyższej usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem, produkcją i emisją audycji, w tym m.in.: napisać scenariusz, przygotować tekst, dokonać nagrania w jakości studyjnej, zmontować materiał i zlecić emisję. Wykonawca nie może dopuścić do emisji nagranych audycji bez uzyskania uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego całości każdej z audycji. Po wybraniu przez Wykonawcę radia, w którym nastąpi emisja spotu strony umowy ustalą, które pasma dla tej stacji są pasmami o najwyższej słuchalności, o których mowa wyżej. 3) Przygotowania merytorycznego oraz wykonania 2 różnych 10 minutowych audycji telewizyjnych o treści edukacyjnej dotyczącej tematyki związanej z niską emisją oraz o korzyściach zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji oraz ich emisji przed głównym wydaniem programu informacyjnego na kanale TVP Bydgoszcz. W ramach powyższej usługi Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności związane z przygotowaniem, produkcją i emisją audycji, w tym m.in. napisać scenariusz, przygotować tekst, dokonać nagrania w jakości studyjnej, zmontować materiał i zlecić emisję. 4) Opracowania treści oraz publikacji w prasie o zasięgu lokalnym lub regionalnym 4 artykułów tematycznie związanych z zadaniem, o objętości co najmniej 3000 znaków ze spacjami. Publikacja każdego z artykułów nastąpi w dwóch różnych gazetach o zasięgu lokalnym lub regionalnym w wydaniach piątkowych. 5) Organizacji 4 mobilnych stanowisk edukacyjnych, na których prezentowane będą treści edukacyjne dotyczące tematyki związanej z niską emisją oraz o korzyściach zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji we wskazanych przez Zamawiającego jednostkach urbanistycznych Torunia szczególnie zagrożonych niską emisją. W ramach powyższej usługi wykonawca zobowiązuje się do prezentacji treści edukacyjnych w sobotę lub niedzielę przez 6 godzin zegarowych w ramach każdego zorganizowanego mobilnego stanowiska edukacyjnego. 6) Organizacji konkursu plastycznego z nagrodami dla uczniów 10 wybranych przez Zamawiającego toruńskich szkół zlokalizowanych na terenie jednostek urbanistycznych zagrożonych niską emisją. W ramach powyższego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności związanych z organizacją konkursu, w tym m.in. opracowania regulaminu konkursu, dokonania naboru uczestników, zakupu niezbędnych materiałów do przeprowadzenia konkursu wraz z nagrodami. 7) Organizacji tematycznej imprezy plenerowej w formie otwartego pikniku ,festynu dla mieszkańców miasta, o tematyce dotyczącej niskiej emisji oraz korzyści zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji zlokalizowanego we wskazanej przez Zamawiającego atrakcyjnej części miasta Torunia. W ramach powyższego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności związanych z organizacją imprezy w tym m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, dokonania wszelkich czynności prawnych związanych z organizacją imprezy. Ponadto Wykonawca w ramach realizacji imprezy plenerowej zobowiązuje się do zorganizowania warsztatów/stoisk tematycznych związanych z niską emisją oraz korzyściami zdrowotnymi i społecznymi wynikającymi z eliminacji źródeł niskiej emisji. 8) Opracowania treści, projektu graficznego, przygotowania do druku i druk oraz kolportaż bezpośrednio do rąk mieszkańców Torunia: - 1000 broszur w formacie B5, stron min. 6, offset, 200g/m² - 2000 ulotek w formacie A4 składane do 1/3, (papier: kreda, grubość 130g/m²) obejmujących tematykę związaną z niską emisją oraz o korzyściach zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji. Treść i projekt powyższych materiałów, przed ich oddaniem do druku wymaga akceptacji Zamawiającego. 9) Opracowania treści, projektu graficznego, przygotowania do druku i druk oraz rozmieszczenie na terenie Torunia: - 200 plakatów - format B5, kreda, pełen kolor, grubość 130g/m² Obejmujących tematykę związaną z niską emisją oraz o korzyściach zdrowotnych i społecznych, wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji. Treść i projekt plakatów, przed ich oddaniem do druku wymaga akceptacji Zamawiającego. 10) Opracowania, zorganizowania i przeprowadzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednej plenerowej gry miejskiej na terenie Torunia, dla co najmniej 50 osób. W ramach powyższego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanych z organizacją gry miejskiej, w tym m.in: opracowanie scenariusza gry, opracowanie logistyczne trasy i zadań na terenie miasta Torunia, nabór uczestników, zakup niezbędnych materiałów do wykonania zadania wraz z nagrodami (w tym koszulek dla uczestników) oraz uzyskanie ew. pozwoleń, jeżeli ich uzyskanie okaże się koniczne dla przeprowadzenia gry miejskich. 1.5. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczania na wszystkich materiałach informacji o uzyskanym przez Zamawiającego dofinansowaniu z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadań w ramach projektu konkursu KAWKA, w oparciu o Zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Toruniu, opublikowane na stronie WFOŚiGW w Toruniu 1.6. Spoty radiowe oraz audycje radiowe i telewizyjne Wykonawca przekaże także Zamawiającemu w celu publikacji na stronach internetowych Zamawiającego oraz w prowadzonych przez niego portalach społecznościowych (FB, nk, twitter) i na kanale filmowym w serwisie YouTube. Spoty filmowe zostaną przekazane w formie plików komputerowych w formacie MP4 w jakości HD, spot radiowy zostanie przekazany w formacie ACC lub MP3.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 800000000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information