Budowa naturalnych placów zabaw na osiedlu Budryka, osiedlu Stawowa-Wyzwolenia, Park Pszczelnik

Order Newsletter: 1 Position: 141975 (oferta nr 3053100)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-07-18

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa naturalnych placów zabaw na osiedlu Budryka, osiedlu Stawowa-Wyzwolenia, Park Pszczelnik

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie 3 naturalnych placów zabaw, tj.: Zadanie 1 -wybudowanie placu zabaw na osiedlu Budryka, Zadanie 2 - wybudowanie placu zabaw na osiedlu Stawowa - Wyzwolenia, Zadanie 3 - wybudowanie placu zabaw w Parku Pszczelnik. Przez naturalne place zabaw Zamawiający rozumie place zabaw wyposażone w większości w urządzenia drewniane zachowane w konwencji naturalnej, tj. wyposażone w urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury wykonane przede wszystkim z litego drewna. 2. Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie robót w zakresie: - bezpiecznej nawierzchni piaszczystej i trawiastej, - dostawy i montażu urządzeń zabawowych, - dostawy i montażu elementów małej architektury - ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne z regulaminem obiektu, - wykonania ogrodzenia placów zabaw, - wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego inwestycji, - odebrania placu zabaw przez instytucję certyfikującą np. Urząd Dozoru Technicznego lub Centrum Kontroli Placów Zabaw zgodnie z normami serii PN-EN-1176 i PN-EN-1177. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ jako Dodatek nr 10, Przedmiarze robót załączonym do SIWZ jako Dodatek nr 9 oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych załączonej do SIWZ jako Dodatek nr 11. 4. Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy wykonania wszystkich niezbędnych czynności oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z prawidłową realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego. 5. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy przedłożenia, w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Harmonogramu realizacji robót. 6. Na roboty będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń danego zadania objętego przedmiotem zamówienia. 7. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, technologii, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Materiały, urządzenia proponowane w ofercie równoważnej nie muszą cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uznaje się bowiem, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia w postaci np. atestów, certyfikatów czy aprobat technicznych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji opisanej w pkt. 3 powyżej

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451127239

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information