Budowa kompleksu lekkoatletycznego z bieżnią i rzutnią pchnięcia kulą w Zespole Szkół nr 8 przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 139521 (oferta nr 3051874)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-07-15

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa kompleksu lekkoatletycznego z bieżnią i rzutnią pchnięcia kulą w Zespole Szkół nr 8 przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa kompleksu lekkoatletycznego z bieżnią i rzutnią pchnięcia kulą w Zespole Szkół nr 8 przy ul. Łyskowskiego 28 w Toruniu. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów projektu zagospodarowania terenu: bieżni, koła do pchnięcia kulą, zeskoku do skoku w dal, nawierzchni trawiastej (sektor rzutów + otoczenie), a w szczególności: 1) wykonanie nawierzchni terenów zielonych - trawniki; 2) budowa bieżni lekkoatletycznej 3 torowej ze skocznią w dal i piaskownicą o wymiarach z nawierzchnią w technologii typu SBR, z wykonaniem natrysku poliuretanowego, wykonana na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego oraz maty ET wraz z obrzeżami betonowymi; 3) budowa rzutni do pchnięcia kulą o wymiarach: średnica koła - 2,135 m, kąt rzutni: 34,92°, długość rzutni: 20 m licząc od środka koła. Wykończenie koła do rzutu - beton C15/20 zatarty na gładko, na piasku zagęszczonym; 4) dostawa i montaż elementów wyposażenia - piłkochwyty, wyposażenie skoczni w dal; 5) wykonanie robót rozbiórkowych, wywóz materiałów z rozbiórek. 1.3. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez KA - PROJEKT - Adam Kościecha; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy. 1. 4. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględni je w wynagrodzeniu ryczałtowym. 1.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.6. Wymagania zamawiającego i informacje dotyczące podwykonawstwa, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 PZP oraz zaliczek, o których mowa w art. 151a ust. 1 PZP zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 56 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres rękojmi w miesiącach - nie mniej niż 60 miesięcy, nie więcej niż 84 miesiące

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30