Budowa osiedlowej przestrzeń rekreacji na Wrzosach na terenie Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Rzepakowej 7/9 w Toruniu.

Order Newsletter: 1 Position: 135169 (oferta nr 3049698)

Client
Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8
Phone
056 6118713
Fax
056 6118622
www
um.torun.pl
E-Mail
bzp@um.torun.pl
Created
2016-07-14

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 8 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie tel. 056 6118713 fax. 056 6118622 REGON 00059690300000 um.torun.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa osiedlowej przestrzeń rekreacji na Wrzosach na terenie Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Rzepakowej 7/9 w Toruniu.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia jest budowa osiedlowej przestrzeń rekreacji na Wrzosach na terenie Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Rzepakowej 7/9 w Toruniu.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów zagospodarowania terenu: budowę drogi wewnętrznej, parkingu, ciągu pieszego, bieżni poliuretanowej, sceny, wiaty śmietnika, wymianę ogrodzenia, dostawę i montaż bujaka dla dzieci, piaskownicy, równoważni, stojaków rowerowych, ławek i donic, a w szczególności: 1)wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z kostki betonowej o gr. 8 cm układanej na posypce cementowo-piaskowej; 2)wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na podbudowie z kostki betonowej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej; 3)budowę bieżni lekkoatletycznej czterotorowej o długości 100m ze skocznią w dal o długości 20 m i piaskownicą o wymiarach 6x2,75 m, z nawierzchnią w technologii typu SBR, z wykonaniem natrysku poliuretanowego, wykonanej na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego gr. 15 cm oraz maty ET wraz z systemowymi obrzeżami typu sportfix; 4)demontaż istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia systemowego panelowego z cokołem betonowym systemowym o wysokości 1,76 m na odcinku 605 m; 5)profilowanie terenu, montaż tablicy z regulaminem użytkowania, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 6) dostawę i montaż urządzeń zabawowych i sportowych - bujak, równoważnia - huśtawka wagowa, piaskownica, tablica informacyjna; 7)dostawę i montaż elementów małej architektury - kosz śmietnikowy betonowy, ławki betonowe z oparciem 9 szt., stojaki na rowery 4 szt., donice betonowe na drzewa 4 szt., montaż wiaty na śmietnik; 8)budowę sceny wykonanej z płyt betonu wibroprasowanego gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i schodów terenowych w tej samej technologii; 9)wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek. 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez >>OSA Biuro Projektowe<< Sp. z o.o.; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy), z zastrzeżeniem ust. 3.1 wzoru umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin terenu budowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 56 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach;

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin rękojmi w miesiącach nie krócej niż 60 miesięcy

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.torun.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30