Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów i przestrzeni publicznej w centrum Michałkowic

Order Newsletter: 1 Position: 132275 (oferta nr 3048253)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-07-12

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów i przestrzeni publicznej w centrum Michałkowic

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zdegradowanego budynku Pałacu Rheinbabenów i przestrzeni publicznej w centrum Michałkowic, uzyskanie prawomocnej decyzji zatwierdzającej projekt i zezwalającej na wykonanie robót budowlanych w oparciu o Ustawę prawo budowlane, poprzedzone wykonaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz nadzór autorski nad zadaniami realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Program funkcjonalno-użytkowy - Pałac Rheinbabenów (Dodatek nr 10 do SIWZ), - Program prac konserwatorskich - Pałac Rheinbabenów (Dodatek nr 11 do SIWZ), - Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana - Pałac Rheinbabenów (Dodatek nr 12 do SIWZ), - Ekspertyza mykologiczna - Pałac Rheinbabenów (Dodatek nr 13 do SIWZ), - Koncepcja urbanistyczna - przestrzeń publiczna w centrum Michałkowic (Dodatek nr 14 do SIWZ), - Program funkcjonalno-użytkowy - przestrzeń publiczna w centrum Michałkowic (Dodatek nr 15 do SIWZ). 3. Dokumentacja projektowa opracowana w ramach tego zamówienia publicznego powinna posiadać wymagane uzgodnienia oraz pozwolenia i być aktualna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania zamawiającemu przedmiotu umowy. Wykonawca uwzględni, że zespół pałacowo folwarczny, w skład którego wchodzą budynek oraz teren, których dotyczy dokumentacja projektowa, wpisany jest do rejestru zabytków, co wiąże się z wymogami stosowania ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zmniejszeniu lub wyłączeniu usług związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od realizacji robót budowlanych lub gdy nie wezwie Wykonawcy do sprawowania nadzoru autorskiego, wówczas Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokości podanej w ofercie. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy, to wartość podana w ofercie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej (poz. 1 i 2 Formularza cenowego - Załącznik nr 8 do Oferty, Dodatek nr 9 do SIWZ)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712210003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 41 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin wykonania dokumentacji projektowej

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30