Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ulicy Wróbla - budowa skateparku

Order Newsletter: 1 Position: 127099 (oferta nr 3046726)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-07-08

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ulicy Wróbla - budowa skateparku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ulicy Wróbla -budowa skateparku 2. Zamówienie obejmuje: 2.1 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu z projektowaną lokalizacją skateparku w zakresie niezbędnym do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w trybie przewidzianym dla obiektów małej architektury sytuowanych w miejscach publicznych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz projektu budowlano - wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 2.2 Wykonanie, na podstawie ww. dokumentów, robót budowlanych w zakresie wykonania: - podbudowy, - betonowej płyty głównej, - betonowych urządzeń skateparku, - stalowych elementów skateparku, - dojścia do obiektu (chodnika) z kostki betonowej bezfazowej wraz z podbudową, - dostawy i montażu elementów małej architektury - ławki, kosze na śmieci i tablica informacyjna z regulaminem obiektu. 2.3 Obsługę geodezyjną zadania 2.4 Przygotowanie dokumentacji odbiorowej związanej z przekazaniem zadania do użytkowania wraz ze sporządzeniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i złożeniem w Biurze Geodety Miasta Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie powykonawczego operatu geodezyjnego 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Program funkcjonalno-użytkowy (Dodatek nr 7 do SIWZ), - wzór umowy (Dodatek nr 6 do SIWZ). 4. Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wykonania wszystkich niezbędnych czynności oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z prawidłową realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego. 5. Urządzenia skateparku muszą posiadać certyfikaty potwierdzające zgodność urządzeń skateparku z normą PN-EN 14974+A1:2010 wydane przez dowolną jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. 6. Zmawiający będzie wymagał, aby cały wykonany obiekt został odebrany przez instytucję certyfikującą np. Urząd Dozoru Technicznego, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Technicznych Urządzeń Rozrywkowych lub inną. 7. Na roboty będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z ofertą Wykonawcy, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 8. W okresie gwarancyjnym wybrany Wykonawca będzie zobowiązany uczestniczyć na każde wezwanie Zamawiającego i przy jego udziale w przeglądach gwarancyjnych oraz do niezwłocznego przystąpienia do usuwania stwierdzonych wad, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu ich stwierdzenia i doręczenia Wykonawcy wezwania do ich usunięcia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712200006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 90 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30