Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Miasta

Order Newsletter: 1 Position: 127063 (oferta nr 3046708)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-07-08

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Miasta

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Miasta. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące rodzaje opracowań: 2.1. Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) poprzez: 1) sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym; 2) ocenę postępów w opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 3) opracowanie wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w nawiązaniu do ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Siemianowice Śląskie, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie aktualności studium i planów miejscowych miasta Siemianowice Śląskie. 2.2. Przygotowanie i opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko i prognozami skutków finansowych oraz uzasadnieniem zgodnym z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z udziałem w czynnościach związanych ze sporządzeniem poszczególnych dokumentów dla każdego z n/w obszarów: 1) obszaru położonego w rejonie ulic: ks. bpa Czesława Domina oraz Witolda Budryka w Siemianowicach Śląskich; 2) terenu po zlikwidowanej kolei piaskowej położonego w rejonie ulicy Rozwojowej w Siemianowicach Śląskich; 3) obszaru położonego przy ulicy Zwycięstwa w Siemianowicach Śląskich; 4) obszaru położonego przy ulicy Henryka Krupanka oraz Alei Spacerowej w Siemianowicach Śląskich; 5) obszaru położonego pomiędzy ulicą Marcina Watoły a zlikwidowaną koleją wąskotorową w Siemianowicach Śląskich; 6) obszaru położonego pomiędzy osiedlem Węzłowiec a terenami kolejowymi PKP w rejonie ulic: Władysława Jagiełły oraz Węglowej w Siemianowicach Śląskich; 7) obszaru położonego przy ulicy Obwodowej w Siemianowicach Śląskich; 8) terenu położonego wzdłuż Alei Młodych w Siemianowicach Śląskich; 9) obszaru położonego w rejonie ulicy Dworskiej oraz Alei Spacerowej w Siemianowicach Śląskich; 10) południowej części byłej kopalni Michał przy ulicy Michałkowickiej w Siemianowicach Śląskich; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dodatek nr 9 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 714000002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 15 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin realizacji opracowania -ocena aktualności studium i planów miejscowych

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30