Dostawa wielkoformatowego urządzenia drukującego wraz ze zbyciem obecnie funkcjonującego w Biurze Geodety Miasta systemu Océ ColorWave600

Order Newsletter: 1 Position: 124745 (oferta nr 3045551)

Client
Gmina Siemianowice Śląskie
State
śląskie
Address
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10 10
Phone
32 7605200
Fax
32 7605280
www
www.um.siemianowice.pl
E-Mail
ratusz@um.siemianowice.pl
Created
2016-07-07

Gmina Siemianowice Śląskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 10 10 41-100 Siemianowice Śląskie śląskie tel. 32 7605200 fax. 32 7605280 REGON 27625545300000 www.um.siemianowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wielkoformatowego urządzenia drukującego wraz ze zbyciem obecnie funkcjonującego w Biurze Geodety Miasta systemu Océ ColorWave600

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Dostawa wielkoformatowego urządzenia drukującego dla Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz minimalnych wymagań dostarczanego wielkoformatowego urządzenia drukującego - stanowi Dodatek nr 5 do SIWZ. 1.2. Zbycie używanego wielkoformatowego urządzenia drukującego (ploter) o następujących parametrach - marka, typ: OCE ColorWave600 nr seryjny 495002686 - rok produkcji - 2010, - data uruchomienia - listopad 2010 r., - stan licznika (na dzień 4.07.2016 r.) TAC- czarno-biały 429,3; kolor - 7716,1 Gmina Siemianowice Śląskie jest pierwszym właścicielem urządzenia. Urządzenie jest sprawne i działa, w sierpniu 2015 roku został wykonany przegląd techniczny urządzenia przez serwis producenta. Szczegółowy opis plotera przeznaczonego do zbycia zawarty jest w Wycenie plotera Océ ColorWave600- stanowiącej dodatek nr 7 do SIWZ. Cena zbycia: 45 633,00 zł brutto (czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 00/100). Zbywane urządzenie można oglądać w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie ul. Michałkowicka 105 pokój 45, od godziny 8:00 do 16:00 od wtorku do czwartku, od godziny 7:00 do 17:00 w poniedziałki oraz od godziny 8:00 do 14:00 w piątki, po uprzednim złożeniu wniosku w sposób określony w pkt VIII ppkt 1 SIWZ i uzgodnieniu terminu oględzin. 2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do Oferty, Opis oferowanego urządzenia stanowiący Dodatek nr 6 do SIWZ (Załącznik nr 5 do Oferty), Dokument ten jest składany w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców - np. konsorcjum - dokument potwierdzający, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego składają wspólnie. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania sprzętu równoważnego, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ - wyłącznie w odniesieniu do sprzętu, którego pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 4. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz.U. 2015 r., poz. 2164.) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo złożyć na podstawie art. 25.ust.1 pkt.2 i zgodnie z art. 30 ust.5 Pzp wraz z ofertą dokumenty (wszelkie dowody), w szczególności karty katalogowe, opisy techniczne, jednoznacznie potwierdzające spełnianie przez rozwiązania równoważne wymagań Zamawiającego. 7. W przypadku wyboru rozwiązań równoważnych Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie szkody związane z zastosowaniem sprzętu lub oprogramowania równoważnego. 8. Miejscem dostawy zakupionego sprzętu będzie Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, Biuro Geodety Miasta, ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 302321005

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 30 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres gwarancji na dostarczone urządzenie

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30